Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 23.09.2015г., Протокол №58

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-16/17.09.2015г.          

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 23.09.2015г. (сряда) от 16 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Утвърждаване на носителите на общинска стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти за учебната 2015/2016 година. (вх.№08.00-13/27.08.2015г.)
Докл.: Мариана Маринова – председател на Временната комисия за подбор и номиниране на носители на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти.
Становище: ПК „ОКМДСТ”.

3.      Информация Марко Пенев относно хода на ликвидация на „Колю Фичето” ЕООД в ликвидация (вх.№22.00-715/08.09.2015г.)
Докл.: Марко Пенев – ликвидатор на „Колю Фичето” ЕООД в ликвидация.
Становище: ПК „ФИП”.

4.      Удостояването със званието „Заслужил гражданин на гр.Дряново на Любомир Йорданов Димитров - журналист и писател, заради популяризирането на Дряново през годините, изключително активното му участие в културния живот на града и общината и във връзка с 60 години от рождението му. (вх.№08.01-23/05.05.2015г.)
Вносител: Иван Цуцов – общински съветник.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; Кмета на общината.

5.      Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Дряново (вх.№07.00-69/31.08.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

6.      Издаване на Запис на заповед от Община Дряново в полза на Министерство на енергетиката в качеството му на Програмен оператор по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG04-02-03-052-006 от 18.08.2015г. за финансиране на Проект „Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради, предоставящи социални и административни услуги на населението в гр. Дряново, чрез изграждане на високоефективни отоплителни системи и увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници”. (вх.№07.00-75/08.09.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

7.      Утвърждаване на годишна наемна цена и начин за отдаване под наем по процедура за избор на оператор на язовирна стена на язовир находящ се в землището на гр. Дряново (местност „Кацата”) и язовир находящ се в землището на с. Скалско. (вх.№07.00-72/04.09.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

8.      Утвърждаване на годишно ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост за 2016 година. (вх.№07.00-77/14.09.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

9.      Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социалните услуги в Община Дряново. (вх.№07.00-76/14.09.2015г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”.

10.  Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода януари-август 2015г. (вх.№08.00-14/03.09.2015г.)
Вносител: Мариана Печеян – председател на ОбС-Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

 

С уважение,

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново


2015-09-18 10:59:43