Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 24.03.2009г.

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 24.03.2009 год. (вторник) от 13 30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Промяна на Наредба №1.
Вносител: Румен Иванов – общински съветник.
Становище: Временна комисия за промяна на Наредба №1.

2.      Изменение на Наредбата за реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община Дряново от капитала на търговските дружества.
Вносител: Ангел Димитров – председател на ОбС-Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

3.      Утвърждаване на ново щатно разписание на „Колю Фичето” ЕООД.
Докл.: Йордан Георгиев – управител на общинската фирма.
Становище: ПК „ФИП”.

4.      Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново, във връзка със Закона за изменение и допълнение на ЗМСМА, обн. в ДВ бр.14/2009г.
Вносител: Анг. Димитров – председател на ОбС-Дряново.
Становище: Временна комисия за промяна на Правилника за работа на ОбС-Дряново.

5.      Определяне размера на възнаграждението на общинските съветници от Общински съвет – Дряново.
Вносител: Ангел Димитров – председател на ОбС-Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

6.      Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново за 2009 година.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ЗСДЖН”.

7.      Отстъпване право на строеж за група от 6 /шест/ броя гаражни клетки със застроена площ   26.00 кв.м. за всяка, находящи се в УПИ I от кв.104 по плана на гр. Дряново.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

8.      Утвърждаване на пазарна цена и начин за продажба на имот №041019 - 23.274 дка, ливада, 10-та категория, находящ се в местност „Матея” в землището на гр. Дряново.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

9.      Утвърждаване експертна оценка и начин за продажба на общински имот: Поземлен имот №186 и Сграда /казан/,находящ се в с.Скалско, община Дряново.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

10.  Откриване процедура за продажба на общински имот: УПИ VIII-2117 от кв.68, с построените в него сгради, находящ се в гр. Дряново.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

11.  Откриване процедура за продажба на имот частна общинска собственост: УПИ V-8 от кв.2, 2449 кв.м., заедно с построените в него жилищна сграда /бивша Ветеринарна лечебница/ и стопанска сграда, находящ се в с. Ганчовец, община Дряново.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

12.  Откриване процедура за продажба на движими вещи – частна общинска собственост.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

13.  Откриване процедура за продажба на Трафопост, собственост на „ОМБАЛ-Дряново” ЕООД.
Докл.: д-р Георги Стайков – управител на общинската болница.
Становище: ПК „ФИП”.

14.  Отпускане на еднократна парична помощ за Риза Фелеков, поради тежко здравословно състояние.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИП”.

15.  Отпускане на еднократна парична помощ за Николай Денев, поради тежко здравословно състояние.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИП”.

16.  Предложение от Ревизионно-контролната комисия към ОбС относно предприемане на действия за търсене на наказателна отговорност от виновните длъжностни лица във връзка с приключилото гр.дело 5057/2007г. (Решение 1295 на ВКС от 30.12.2008г.
Докл.: Михаил Ганчев – председател на комисията.

17.  Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДРЯНОВО

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/Ангел Димитров/


2009-04-21 13:05:25