Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 16.11.2015г., Протокол №2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-28/13.11.2015г.          

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение №2/09.11.2015г. на Общински съвет – Дряново, свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 16.11.2015г. (понеделник) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Избор на заместник председател/и/ на Общински съвет – Дряново.
Докл.: Тодор Георгиев – председател на ОбС-Дряново.

3.      Създаване на Постоянни комисии към ОбС – брой, предмет на дейност и числен състав.
Докл.: Тодор Георгиев – председател на ОбС.

4.      Създаване на Временна комисия за промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново.
Докл.: Тодор Георгиев – председател на ОбС-Дряново.

5.      Създаване на Временна комисия за промяна на Наредба №1 за спазване на обществения ред, благоустрояване и хигиенизиране на общината и опазване на околната среда.
Докл.: Тодор Георгиев – председател на ОбС-Дряново.

6.      Обособяване на групи населени места на територията на Община Дряново, обслужвани от кметски наместници и определяне правомощията на кметските наместници. (вх.№08.00-25/12.11.2015г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.

7.      Определяне на трудовото възнаграждение на кмета на община Дряново (вх.№08.00-24/12.11.2015г.) .
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.

8.      Определяне на основната месечна заплата на кмета на кметство Царева ливада (вх.№08.00-23/12.11.2015г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.

9.      Определяне на основната месечна заплата на кмета на кметство Ганчовец (вх.№08.00-22/12.11.2015г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.

10.  Определяне размера на възнаграждението на председателя на Общински съвет – Дряново. (вх.№08.00-26/12.11.2015г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.

11.  Одобряване на промени в структурата на общинската администрация на община Дряново. (вх.№08.00-27/13.11.2015г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.

12.  Намаляване на Данък Дарение в Община Дряново (вх.№08.00-29/13.11.2015г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.

13.  Избиране на представител на Община Дряново в общото събрание на съдружниците на „ВиК” ООД, град Габрово, за мандат 2015г.-2019г.  (вх.№08.00-30/13.11.2015г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.

14.  Избиране на представител на Община Дряново в общото събрание на акционерите в МБАЛ  „Д-р Тота Венкова” АД, град Габрово за мандат 2015г.-2019г. (вх.№08.00-31/13.11.2015г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

С уважение,

 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2015-11-13 16:02:46