Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 07.12.2015г., Протокол №3

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-37/04.12.2015г.

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 07.12.2015г. (понеделник) от 16 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Подготовка на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (вх.№08.00-36/01.12.2015г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”;
ПК „ОбАОбРСУКИРОСККК”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

3.      Избиране на представител на Община Дряново в извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД Габрово, свикано за 09.12.2015г. (вх.№15.00-12/25.11.2015г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

4.      Съгласуване на Бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр.Габрово за 2016г. (вх.№27.00-325/26.11.2015г.)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

5.      Промяна в поименния състав и ръководството на Временните комисии към ОбС-Дряново, създадени с Решение №4 и Решение №5 от 16.11.2015г. (вх.№08.00-34/01.12.2015г.)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРСУКИРОСККК”; ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

6.      Определяне на представител на Общински съвет – Дряново в Областния съвет за развитие (вх.№06.00-141/26.11.2015г.)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

7.      Определяне представител на Община Дряново в Общото събрание на „Регионално депо за отпадъци – Севлиево” ООД (вх.№07.02-96/27.11.2015г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

8.      Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (вх.№48.01-90/26.11.2015г.)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРСУКИРОСККК”; ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

9.      Определяне на представители на Община Дряново в Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина” за мандат 2015-2019г (вх.№48.00-33/03.12.2015г.)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРСУКИРОСККК”; ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

10.  Даване съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел.кабел, за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ по съществуваща улица /публична общинска собственост/ в околовръстния полигон на с. Саласука и поземлен имот ПИ – 000264 полски път /публична общинска собственост/ по картата на възстановената собственост /КВС/ на землището на с. Зая и разрешение за изработване на проект за частично подробен устройствен план – план за застрояване /ЧПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за обществено обслужване /къщи за гости/ и частичен подробен устройствен план – парцеларен план /ЧПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура, за подземно трасе на ел.кабел, за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/, за поземлен имот – ПИ 502.0003, ЕКАТТЕ 30418, местност „Червена круша”, в землището на с. Зая, община Дряново (вх.№ОБА3-03-3/03.12.2015г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

11.  Предложение с вх.№ОБА3-03-4/03.12.2015г. относно:
1.Даване на предварително съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за преминаване на проектно трасе на подземен външен водопровод и на проектно трасе на подземно ел. захранване 0,40
kV през общински имоти до ПИ с идентификатор 23947.64.33, местност „Вехти лозя”, по кадастралната карта (КК) на землището на гр. Дряново, общ. Дряново, необходими за изграждане на обекти: „Къщи за гости” в ПИ с идентификатор 23947.64.33.
2. Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за разделяне на ПИ с идентификатор 23947.64.33, местност „Вехти лозя”, по КК на землището на гр. Дряново, общ. Дряново, на два новообразувани поземлени имоти - ПИ с проектен номер 23947.64.34 и ПИ с проектен номер 23947.64.35, Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя на новообразувани поземлени имоти: ПИ с проектен номер 23947.64.34 и ПИ с проектен номер 23947.64.35 за неземеделски нужди - „за обществено обслужване” /Къщи за гости/, Проект за подробен устройствен план - Комуникационно-транспортен план (КТП) на пътна връзка на ПИ с идентификатор 23947.64.33 с път
III-4041 „Севлиево - Янтра - Скалско - Геша - /Дряново -Габрово/”, Подробни устройствени планове - парцеларни планове (ПУППП) за довеждащата инфраструктура - електроснабдяване и водозахранване през общински имоти до ПИ с идентификатор 23947.64.33, местност „Вехти лозя”, по КК на землището на гр. Дряново, общ. Дряново.
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

12.  Предложение с вх.№ОБА3-03-5/03.12.2015г. относно:
1.Даване на предварително съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за преминаване на проектно трасе на подземен външен водопровод и на проектно трасе на подземно ел. захранване 0,4
kV през общински имоти до ПИ с идентификатор 23947.71.18, местност „Бижевото”, по кадастралната карта (КК) на землището на гр. Дряново, общ. Дряново, необходими за изграждане на обект: „Бунгала за настаняване с цел обучение и квалификация” в ПИ с идентификатор 23947.71.18.
2. Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с идентификатор 23947.71.18, местност „Бижевото” в землището на гр. Дряново за неземеделски нужди - „за обществено обслужване” /бунгала за настаняване с цел обучение и квалификация/ и Подробни устройствени планове - парцеларни планове (ПУП-ПП) за довеждащата инфраструктура - електроснабдяване и водозахранване през общински имоти до ПИ с идентификатор 23947.71.18, местност „Бижевото” по КК на землището на гр. Дряново, общ. Дряново.
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

13.  Даване съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за трасе на водопровод през поземлени имоти – ПИ с идентификатор 23947.47.212 полски път /публична общинска собственост/ и ПИ с идентификатор 23947.47.213 полски път /публична общинска собственост/ по кадастралната карта на землището на гр. Дряново и разрешение за изработване на проект за частичен подробен устройствен план – план за застрояване /ЧПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищни нужди” и частичен устройствен план – парцеларен план /ЧПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура, за подземно трасе на водопровод, за поземлен имот – ПИ с идентификатор 23947.47.90, местност „Манга”, в землището на гр. Дряново. (вх.№ОБА3-03-6/03.12.2015г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”
.

14.  Даване на съгласие за разрешаване изработване на проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП-ПРЗ) за УПИ IV- зеленина от кв.125 по регулационния план на гр. Дряново, общ. Дряново, отреден за поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 23947.501.1844 и 23947.501.1845 по кадастралната карта (КК) на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-14/03.12.2015г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

15.  Предложение с вх.№3-38-17/03.12.2015г. относно:
1.Одобряване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на подземно ел.захранване 0,4
kV.
2.Одобряване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на подземен външен водопровод Ф
100мм.
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2015-12-04 15:24:38