Дневен ред за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 17.12.2015г., Протокол №4

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-46/16.12.2015г.

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.88 ал.2 т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново, свиквам  Общински съвет – Дряново на  извънредно заседание, което ще се проведе на 17.12.2015 год. при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2015 г. в частта местни приходи и на разчетите на дейностите по спорт, култура и общинска администрация (вх.№07.00-85/15.12.2015г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.

2.      Разместване на кредити по бюджета на Исторически музей – Дряново (вх.№39.00-8/12.12.2015г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.

3.      Разместване на кредити по бюджета на ЦДГ „Детелина”, гр. Дряново (вх.№08.00-45/16.12.2015г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2015-12-17 09:36:06