Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 29.12.2015г., Протокол №5

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-50/23.12.2015г.          

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 29.12.2015г. (вторник) от 16 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Заповед №РД-02-03-162 от 16.12.2015г. на Областния управител на област Габрово за връщане за ново обсъждане на Решение №15 от Протокол №3/07.12.2015г. на Общински съвет – Дряново в частта по т.11 от решението (вх.№06.00-154/18.12.2015г.)

3.      Приемане на размер за облагане с такса “Битови отпадъци” през 2016г.
(вх.№08.00-48/16.12.2015г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

4.      Предложение с вх.№08.00-41/15.12.2015г. относно:
Кандидатстване на Община Дряново по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Приоритетна ос 2: „
НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ
Инвестиционен приоритет №3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”
Специфична цел 1 към ИП 3: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване”.
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”.

5.      Създаване на Комплекс за социални услуги за възрастни хора /КСУВХ/ - Дряново, обединяващ следните специализирани институции и социални услуги: Дом за възрастни с психични разстройства /ДВПР/ - с. Радовци, Дом за възрастни с деменция /ДВД/, Преходно жилище с. Радовци и Домашен социален патронаж (вх.№08.00-43/15.12.2015г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”.

6.      Утвърждаване на нов състав на Местната комисия по чл.8 ал.2 от Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове (вх.№08.00-42/15.12.2015г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ОбАОбРСУКИРОСККК”.

7.      Даване на съгласие за разпореждане с общински имот, публична общинска собственост, с цел изместването на общински пазар от досегашното му местонахождение в УПИ II - кооперативен пазар от кв.66 по плана на гр. Дряново и разполагането му в УПИ I - за зеленина /публична общинска собственост/ от кв.83 по регулационния план на гр.Дряново, община Дряново (вх.№08.00-47/16.12.2015г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСУКИРОСККК”.

8.      Приемане на Решение за разпореждане с имотите от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване - „ПОЛСКИ ПЪТИЩА” и „НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ”, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели. (вх.№04.00-122/10.12.2015г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”
.

9.      Приемане на Решение за промяна на предназначението /начинът на трайно ползване/ на имот публична общинска собственост, представляващ: Пасище, мера /имот с №056076/, находящ се в землището на с. Гостилица, община Дряново, промяна характера на правото на собственост и даване на съгласие за продажба чрез търг с тайно наддаване (вх.№50.00-31/16.12.2015г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

10.  Разрешение за изработване на проект за частичен подробен устройствен план - план за застрояване /ЧПУП-ПЗ/ за ПИ 14859.60.16 в местността „Юрта” от землището на с. Геша, общ. Дряново, с цел промяна предназначението на неземеделска земя за жилищни нужди и определяне на начина на застрояване на новообразувания имот (вх.№ОБА3-03-7/16.12.2015г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК
„ФИПКОП”.

11.  Разрешение за изработване на проект за частичен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧПУП-ПРЗ/ за ПИ 38710.92.9 в местността „Кучил” от землището на с. Косарка, общ. Дряново, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, за ферма за отглеждане на кози на част от ПИ 38710.92.9 и определяне на начина на застрояване на новообразувания имот (вх.№ОБА3-03-8/16.12.2015г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК
„ФИПКОП”.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2015-12-23 12:43:53