Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 27.01.2016г., Протокол №6

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-5/22.01.2016г.

 

 

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 27.01.2016г. (сряда) от 14 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Заповед №РД-02-03-2 от 08.01.2016г. на Областния управител на област Габрово за връщане за ново обсъждане на Решение №38/29.12.2015г. на Общински съвет – Дряново относно Даване на съгласие за разпореждане с общински имот, публична общинска собственост, с цел изместването на общински пазар от досегашното му местонахождение в УПИ II - кооперативен пазар от кв.66 по плана на гр. Дряново и разполагането му в УПИ I - за зеленина /публична общинска собственост/ от кв.83 по регулационния план на гр.Дряново, община Дряново. (вх.№08.00-47/12.01.2016г.)
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

3.      Искане от Станислав Йорданов за обжалване на Решение на ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване” относно отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете. (вх.№22.00-1009/28.12.2015г.)
Становище: ПК „ЗСДЖН”.

4.      Предложение от ВрК за промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново относно Промяна в наименованието на Постоянна комисия към ОбС. (вх.№08.00-2/14.01.2016г.)
Докл.: Цветан Йорданов – председател на Временната комисия.
Становище: ПК „ОбАОбРСУКИРОСККК”.

5.      Предложение от ВрК за промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново относно Приемане на изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново. (вх.№08.00-1/14.01.2016г.)
Докл.: Цветан Йорданов – председател на Временната комисия.
Становище: ПК „ОбАОбРСУКИРОСККК”; ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

6.      Промяна на Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Дряново. (вх.№07.00-4/13.01.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИПКОП”.

7.      Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на община Дряново за периода 2016-2019 год. (вх.№07.00-7/19.01.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

8.      Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново за 2016 година. (вх.№07.00-8/19.01.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

9.      Приемане на Общински план за младежта за 2016г. (вх.№07.00-11/19.01.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИПКОП”.

10.  Частично прекратяване на Договор за аренда №147 от 09.10.2013г.; Договор за аренда №75 от 11.10.2012г.; Договор за аренда №76 от 11.10.2012г.; Цялостно прекратяване на Договор за аренда №46 от 12.04.2013г.
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

11.  Предложение от ПК „ФИПКОП” относно  Определяне на числения и поименния състав на Комисията по провеждане на търгове и конкурси към Община Дряново за мандат 2015-2019г., във връзка с чл.72 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (07.00-9/22.01.2016г.)
Докл.: Стефан Енчев – председател на ПК „
Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки”.

12.  Актуализация на състава на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Дряново (вх.№07.00-3/13.01.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”.

13.  Промяна на Условията за ползване на услугите на „Регионален хоспис” ЕООД гр. Габрово – стационар гр. Дряново. (вх.№07.00-5/13.01.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИПКОП”.

14.  Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения част от публична общинска собственост и утвърждаване на месечна наемна цена. (вх.№27.00-13/20.01.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

15.  Предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот частна общинска собственост – помещение, находящо се в гр. Дряново, ул. „Никола Мушанов” №3. (вх.№07.00-6/13.01.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”; ПК „ЗСДЖН”.

16.  Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – Водно езеро на язовир „Янтра”. (вх.№07.00-10/19.01.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

17.  Приемане от страна на Община Дряново на дарение от Съюза на слепите в България. (вх.№54.00-1/18.01.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

18.  Определяне размерът на възнаграждението на общинските съветници, считано от 01.01.2016г. (вх.№08.01-1/19.01.2016г.
Вносител: Галин Герганов – общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСУКИРОСККК”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

19.  Отчет на Кмета на община Дряново за изпълнение решенията на ОбС за периода м. юли 2015г. – м. декември 2015г. (вх.№08.00-4/20.01.2016г.)
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСУКИРОСККК”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

20.  Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Общината. (вх.№08.01-13/22.01.2016г.)
Вносител: Стефан Енчев – председател на ПК „ФИПКОП”.
Становище: ПК „ФИПКОП”.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2016-01-24 12:51:29