Дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 22.04.2016г., Протокол №10 /подписка/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-16/20.04.2016г.

 

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.88 ал.2 т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново, свиквам  Общински съвет – Дряново на  извънредно заседание, което ще се проведе на 22.04.2016 год. при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово, за начина на гласуване в извънредното общо събрание, свикано с Покана изх.№РД-02-0531/24.02.2016г. и изх.№РД-02-0531/15.03.2016г., насрочено за 25 април 2016г. (вх.№2100-6/13.04.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИПКОП”.

 

 

С уважение,

 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2016-04-22 15:03:11