Дневен ред за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 25.04.2016г., Протокол №12

ПРОТОКОЛ

 

№11

гр. Дряново, 25.04.2016 год.

 

 

ОТНОСНО: Предложение за провеждане на извънредно заседание на Общински съвет – Дряново.

………………………………………..

 

РЕШЕНИЕ №112

Общински съвет – Дряново РЕШИ:

Закрива настоящото заседание /поради изчерпване на дневния ред/ и насрочва извънредно заседание на 25 април 2016г. /понеделник/ от 18.15 часа в Ритуалната зала на Община Дряново със следния дневния ред:

            1. Допускане провеждане на обществено обсъждане във връзка с предложение с вх.№ОБА3-04-24/20.04.2016г. на Кмета на общината относно Даване на съгласие за разрешаване изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ на УПИ I „зеленина” от кв.83 по регулационния план на гр. Дряново, както и обсъждане местоположението на общинския пазар. Определяне на процедурата за провеждане на общественото обсъждане.

………………………………………..

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/

Председател на Общински съвет – Дряново

 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/

Зам.председател на Общински съвет – Дряново

 

ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/

Зам.председател на Общински съвет – Дряново

 

Водил протокола: /п/

Радослава Вълкова

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО


2016-05-05 11:02:27