Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 30.09.2016г., Протокол №21

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-32/27.09.2016г.    

 


 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 30.09.2016г (петък) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Преразглеждане на Решение №160 от 29.08.2016г, във връзка със Заповед №РД-02-03-127/14.09.2016г на Областния управител на област Габрово за връщане на ново обсъждане на решението на ОбС (вх.№0600-110/16.09.2016г)

3.      Преразглеждане на Решение №168 от 29.08.2016г, във връзка със Заповед №РД-02-03-128/14.09.2016г  на Заповеди на Областния управител на област Габрово за връщане на ново обсъждане на решението на ОбС (вх.№0600-110/16.09.2016г)

4.      Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново (вх.№0700-80/15.09.2016г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

5.      Промяна в Наредбата за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години и за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Дряново (вх.№0700-79/14.09.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „ОбАОбРСКИ”.

6.      Годишен отчет за касово изпълнение на приходите и разходите по бюджет 2015 на Община Дряново (вх.№0700-64/04.08.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

7.      Именуване на стадиона в с. Царева ливада (вх.№0900-35/26.09.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”.

8.      Утвърждаване на месечна наемна цена и конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот находящ се в гр. Дряново, ул. „Димитър Крусев” №1 (вх.№4800-42/26.09.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

9.      Предоставяне под наем на два броя паркоместа находящи се в град Дряново, ул. „Шипка” /до Галерията/ (вх.№22 00-1167/15.09.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

10.  Обособяване на служебно паркомясто за нуждите на Общински съвет – Дряново на Паркинг на пл. „Освобождение” (вх.№0800-30/16.09.2016г.)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

11.  Изкупуване на поземлен имот с идентификатор 23947.501.196 по КККР на землището на град Дряново – 1245 кв.м /хиляда двеста четиридесет и пет кв.м/ (вх.№2700-239/26.09.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

12.  Съгласие за откриване на процедура за продажба на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 35465.200.45 по кадастралната карта /КК/ на с. Каломен, община Дряново (вх.№2200-591/26.09.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

13.  Съгласие за откриване на процедура за продажба на поземлени имоти, частна общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор 23947.501.703 по кадастралната карта /КК/ на град Дряново с площ 351 кв.м, за който е отреден УПИ I-жилищно строителство от кв.21 по регулационния план на града, и ПИ с идентификатор 23947.501.2149 по КК на град Дряново с площ 373 кв.м, за който е отреден УПИ II-жилищно строителство от кв.21 по регулационния план на града (вх.№2200-1227/26.09.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

14.  Даване на съгласие за разрешаване за изработване на проект за частично изменение /ЧИ/ на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ II-„кооперативен пазар” от кв.66 и УПИ II-„за озеленяване” от кв.58 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново за промяна на регулацията с цел разширяване на имота (вх.№ОБА3-04-15/26.09.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

15.  Разрешение за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за УПИ VI-“за зеленина”, УПИ XIII и УПИ XIV от кв.2 и УПИ I от кв.6 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-13/26.09.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

16.  Одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 36751.501.137 по кадастралната карта /КК/ на с. Керека, за който е отреден УПИ I от кв.38 по плана на селото (вх.№ОБА3-38-20/21.09.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

17.  Предложение с вх.№ОБА3-03-4/26.09.2016г относно:
               
1. Даване съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на водопровод и трасе на тръбопровод за отвеждане на повърхностни води, преминаващи през ПИ с идентификатор 14859.501.754 -съществуваща улица в с. Геша и поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 14859.90.162 общински имот /публична общинска собственост/ - полски път от ПИ с идентификатор 14859.501.12 до ПИ с идентификатор 14859.90.2, местност "Калдармата" по кадастралната карта на землище с.Геша.
                2.
Разрешение за изработване на проекти на Подробни устройствени планове-парцеларни планове /ПУППП/ за довеждащата инфраструктура - за подземно трасе на водопровод и трасе на тръбопровод за отвеждане на повърхностни води от ПИ с идентификатор 14859.501.12 до ПИ с идентификатор 14859.90.2, местност "Калдармата" по кадастралната карта на землище с.Геша.
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново

 


2016-09-27 15:18:35