Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 29.11.2016г., Протокол №25

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-39/25.11.2016г.          

 

 

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 29.11.2016г (вторник) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Дряново (вх.№0700-88/15.11.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”; ПК „ОбАОбРСКИ”.

3.      Приемане на Наредба за обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистър на общинските детски градини и общинските центрове за подкрепа за личностно развитие и реда за тяхното вписване (вх.№0700-89/15.11.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”; ПК „ОбАОбРСКИ”.

4.      Разместване на бюджетни кредити в ДГ „Детелина” Дряново (вх.№0700-91/23.11.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”.

5.      Предложение за присъединяване на Община Севлиево към обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Габрово (вх.№1500-46/18.11.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

6.      Сключване на Споразумение за партньорство за развитието на устойчив и конкурентноспособен туризъм на територията на област Габрово и за опазването и съхраняването на културно-историческото наследство и природни дадености на четирите общини – Габрово, Трявна, Севлиево и Дряново (вх.№0700-87/15.11.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”
; ПК „ФИПКОП”.

7.      Утвърждаване на експертна оценка на Поземлен имот с идентификатор 23947.501.196 по КККР на землището на град Дряново – 1245 кв.м. /хиляда двеста четиридесет и пет кв.м/ (вх.№2700-239/23.11.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище:
ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

8.      Утвърждаване на годишна наемна цена на водоем публична общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 66977.37.100 с площ от 350 кв.м по КККР на село Славейково, община Дряново (вх.№2700-246/23.11.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище:
ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

9.      Принципно съгласие за отдаване под наем чрез търг на земите от общинския поземлен фонд, представляващи земи по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и утвърждаване на годишно наемно плащане /във вр.с чл.37и ал.14 от ЗСПЗЗ/ (вх.№0700-90/22.11.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

10.  Приемане на Решение за разпореждане с имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване – „ПОЛСКИ ПЪТИЩА” и „НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ”, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели /във вр. с писмо с вх.№2500-404/15.11.2016г от Областна дирекция „Земеделие” – Габрово/ (вх.№0700-92/25.11.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

11.  Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Общината /за периода 01.07.-30.09.2016./ (вх.№0801-42/24.11.2016г.)
Вносител: Стефан Енчев – председател на ПК „
Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки”.
Становище: ПК „ФИПКОП”.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

С уважение,

 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2016-11-25 14:34:14