График и проект на дневен ред за заседанията на ПК към ОбС през м.юли 2009 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗАСЕДАНИЯТА

НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДРЯНОВО

м. юли 2009г.

 

по

ред

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

Дата и  час

Място на провеждане

І заседание

следващо заседание

за месеца

1

2

3

4

5

1.

ПК "Финансово-икономическа политика"

22.07.2009

/сряда/

17 30 часа

 

 

Кабинет ОбС

2.

ПК "Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология"

23.07.2009

/четвъртък/

16 часа

 

 

Кабинет ОбС

3.

ПК"Общинска   администрация, обществен ред и сигурност"

23.07.2009

/четвъртък/

17 часа

 

 

Кабинет ОбС

4.

ПК"Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм"

22.07.2009

/сряда/

17 30 часа

 

 

Кабинет ОбС

5.

ПК"Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване"

23.07.2009

/четвъртък/

17 часа

 

 

Кабинет ОбС

 

Заседание на ОбС

30.07.2009

/четвъртък/

14 30 часа

 

 

 

 

 

Последна актуализация: 09.07.2009г.;20.07.2009г.; 21.07.2009г.

 

 

ПК "Финансово-икономическа политика"

Дневен ред /проект/ за заседанието на 22 юли

 1. Отчет за дейността на Общински съвет – Дряново и неговите комисии за периода 01 януари 2009г. – 30 юни 2009г. /Вносител: Ангел Димитров – председател на ОбС-Дряново/
 2. Одобряване на разходите за командировки на кмета на общината и председателя на общински съвет за периода 01.04.2009г. – 30.06.2009г. /Вносител: Николай Марков – председател на ПК „ФИП”/
 3. Създаване на индустриална зона в община Дряново /Вносител: Николай Марков – общински съветник/
 4. Определяне състава на комисиите назначавани по ЗОП и НВМОП /Вносител: Николай Марков – общински съветник/
 5. Утвърждаване на продажна цена за общински имот: предаваемо място 180 кв.м. от УПИ II /градско пазарище/ към УПИ III /производство и търговска дейност/ от кв.66 по плана на гр. Дряново /Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново/
 6. Утвърждаване на продажна цена за общински имот: 187,75 кв.м. в УПИ I от кв.53 по плана на с. Царева ливада, на собственика на построената сграда /Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново/
 7. Предложение на Управителя на „Колю Фичето” ЕООД за отпадане от дейността дружеството поддръжката и функционирането на радио-възела и доп.представената информация за приходите и разходите от дейността
  /Ще се разгледа на съвместно заседание с ПК „ОКМДСТ” и ОбА/
 8. Писмо от Църковното настоятелство при храм „Света Троица” за подпомагане с финансови средства на неотложен ремонт на олтара.
 9. Предложение от д-р Г.Стайков – управител на „ОМБАЛ-Дряново” ЕООД относно предоставяне на средства в размер на 30 000 лв. на общинската болница след актуализация на общински бюджет.
 10. Отчет на Кмета на общината за изпълнение решенията на ОбС за периода м.ноември 2008г. – м.юни 2009г.
 11. Общински антикризисни мерки за намаляване влиянието на икономическата и финансова криза – консултативен материал от НСОРБ /за информация/

 

 

 

 

ПК "Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология"

Дневен ред /проект/ за заседанието на 23юли от 16 часа

 1. Отчет за дейността на Общински съвет – Дряново и неговите комисии за периода 01 януари 2009г. – 30 юни 2009г. /Вносител: Ангел Димитров – председател на ОбС-Дряново/
 2. Утвърждаване на продажна цена за общински имот – предаваемо място 180 кв.м. от УПИ II /градско пазарище/ към УПИ III /производство и търговска дейност/ от кв.66 по плана на гр. Дряново /Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново/
 3. Утвърждаване на продажна цена за общински имот: 187,75 кв.м. в УПИ I от кв.53 по плана на с. Царева ливада, на собственика на построената сграда /Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново/
 4. Предприети действия по решенията на ПК УТСГВСЕ (от заседанието на 22.06.2009г.) относно УПИ XII и УПИ XVIII от кв.11 по плана на с.Царева ливада - отговорa от Кмета
 5. Искане за промяна на ПУП на Дряново за УПИ II от кв.82 /вносител: Галина Василева – собственик на имота/ - с допълнително внесените материали и становища по материала
 6. Отчет на Кмета на общината за изпълнение решенията на ОбС за периода м.ноември 2008г. – м.юни 2009г.

 

 

 

ПК"Общинска   администрация, обществен ред и сигурност"

Дневен ред /проект/ за заседанието на 23 юли от 17 часа

 1. Отчет за дейността на Общински съвет – Дряново и неговите комисии за периода 01 януари 2009г. – 30 юни 2009г. /Вносител: Ангел Димитров – председател на ОбС-Дряново/
 2. Изменение и допълнение на Наредба 1 за спазване на обществения ред /приета с Решение №220 от 28.01.2009г. на ОбС-Дряново/ - Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново
 3. Отчет на Кмета на общината за изпълнение решенията на ОбС за периода м.ноември 2008г. – м.юни 2009г.

 

 

 

ПК"Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм"

Дневен ред /проект/ за заседанието на 22 юли от 17 30 часа

 1. Отчет за дейността на Общински съвет – Дряново и неговите комисии за периода 01 януари 2009г. – 30 юни 2009г. /Вносител: Ангел Димитров – председател на ОбС-Дряново/
 2. Предложение на Управителя на „Колю Фичето” ЕООД за отпадане от дейността дружеството поддръжката и функционирането на радио-възела и доп.представената информация за приходите и разходите от дейността
  /Ще се разгледа на съвместно заседание с ПК „ФИП” и ОбА/
 3. Отчет на Кмета на общината за изпълнение решенията на ОбС за периода м.ноември 2008г. – м.юни 2009г

 

 

 

ПК"Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване"

Дневен ред /проект/ за заседанието на 23 юли от 17 часа

 1. Отчет за дейността на Общински съвет – Дряново и неговите комисии за периода 01 януари 2009г. – 30 юни 2009г. /Вносител: Ангел Димитров – председател на ОбС-Дряново/
 2. Предложение от д-р Г.Стайков – управител на „ОМБАЛ-Дряново” ЕООД относно предоставяне на средства в размер на 30 000 лв. на общинската болница след актуализация на общински бюджет.
 3. Отчет на Кмета на общината за изпълнение решенията на ОбС за периода м.ноември 2008г. – м.юни 2009г.
 4. Молби за отпускане на еднократна помощи за новородени деца.

 

 

 

 


2009-07-21 09:20:53