Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 28.08.2017г., Протокол №42

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-50/23.08.2017г.

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 28.08.2017г (понеделник) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.       Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.       Приемане на изменения на Наредбата за управление на общинските пътища в община Дряново, приета с Решение №178 от Протокол №16/21.10.2008г на Общински съвет – Дряново (вх.№0700-59/21.08.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

3.       Утвърждаване на маломерни паралелки в СУ „Максим Райкович” – гр. Дряново, в съответствие с чл.11а ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №7/29.12.2000г за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките  и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена (вх.№5600-93/16.08.2017г) / в XII клас/
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”.

4.       Утвърждаване на маломерни паралелки в СУ „Максим Райкович” – гр. Дряново, в съответствие с чл.11 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредба №7/29.12.2000г за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките  и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена (вх.№5600-92/16.08.2017г) / в X и XI клас/
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”.

5.       Утвърждаване на маломерни паралелки в ПГИ „Рачо Стоянов” – гр. Дряново, в съответствие с чл.11 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредба №7/29.12.2000г за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките  и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена (вх.№0701-475/21.08.2017г) / в IX и XII клас/
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”.

6.       Предложение с вх.№0800-48/23.08.2017г от Времена комисия към ОбС относно: Утвърждаване на носителите на общинска стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти за учебната 2017/2018 година.
Докл.: Цветан Йорданов – председател на от Временната комисия за подбор и номиниране на носители на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти.

7.       Закупуване на стопански инвентар от имуществото на „Многопрофилната болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Дряново” ЕООД – в несъстоятелност (вх.№6200-134/17.08.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

8.       Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2017г (вх.№0800-47/18.08.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

9.       Годишен отчет за изпълнение на приходите и разходите по бюджет 2016г на Община Дряново (вх.№0700-54/13.07.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

10.  Предложение с вх.№ОБА3-03-4/14.08.2017г относно:
1. Даване съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на коригирано подземно трасе на довеждащ водопровод Ø80, преминаващо през ПИ с идентификатор 38710.59.45 и ПИ с идентификатор 38710.91.28 с НТП - полски път, публична общинска собственост /ПОС/, и ПИ 38710.91.1 с НТП – пасище, ПОС, по кадастралната карта /КК/ на с. Косарка с дължина на трасето от 849,25м и сервитутна площ от 578м2.
2. Разрешение за изработване на проект за частичен Подробен устройствен план - парцеларен план /ЧПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за корекция на трасе на водоснабдяване до ПИ с идентификатор 38710.92.25, местност "Кучил" по КК на землище с.Косарка за изграждане на обект: "Ферма за кози".
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

11.  Предложение с вх.№0700-61/22.08.2017г относно:
        1. Отдаване под наем на Поземлен имот с номер 000827 в землището на село Гостилица с ЕКАТТЕ 17350, община Дряново, с площ 50,929 дка и начин на трайно ползване „Язовир”.
        2. Отдаване под наем на Поземлен имот с номер 000008 в землището на село Скалско с ЕКАТТЕ 66768, община Дряново, с площ 47,148 дка и начин на трайно ползване „Язовир”.
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

12.  Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение, част от имот публична общинска собственост, и утвърждаване на месечна наемна цена (вх.№0700-60/22.08.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

 

С уважение,

 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2017-08-23 15:59:33