Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 26.02.2018г., Протокол №50

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-13/22.02.2018г.   

 

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 26.02.2018г (понеделник) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Заповед №РД-02-03-26 от 14.02.2018г на Областния управител на област Габрово за връщане за ново обсъждане на Решение №391 от Протокол №49/30.01.2018г на Общински съвет – Дряново (вх.№0801-11/16.02.2018г)

3.      Кандидатстване на Община Дряново с проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (вх.№ОБА3-04-1/21.02.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

4.      Утвърждаване на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години 2019-2021 (вх.№0700-16/19.02.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.      Промяна на разпределението на обектите предвидени в инвестиционната програма по дейности и функции (вх.№0700-18/19.02.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.      Приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Дряново за 2018г (вх.№0700-12/12.02.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“.

7.      Приемане на Мониторингов доклад за изпълнение на Общински план за интегриране на ромите в Община Дряново през 2017г (вх.№0700-13/12.02.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОКМДСТ“.

8.      Приемане на План за развитие на туризма на територията на Община Дряново за 2018г и Отчет за 2017г по Програма за развитие на туризма в община Дряново за периода 2014-2020г (вх.№0700-19/20.02.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

9.      Приемане на Годишен план за паша в община Дряново за стопанската 2018-2019 год. (вх.№0700-17/19.02.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

10.   Приемане на годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Дряново за 2018г (вх.№0700-21/21.02.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

11.   Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 20/2827 идеални части от УПИ III от кв.70 по плана на град Дряново, община Дряново (вх.№2200-973/20.02.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

12.   Одобряване на проект за частично изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот: УПИ II-8 от кв.10 по плана на с. Руня (вх.№ОБА3-38-29/21.02.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище
: ПК „УТСГВСЕ“.

13.   Покана за провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово, насрочено за 28 февруари 2018г (вх.№1500-4/12.02.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

14.   Годишен отчет за 2017г на Кмета на община Дряново за изпълнение на програмата за управление за мандат 2015-2019 (вх.№0700-20/20.02.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2018-02-23 16:18:14