Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 16.04.2018г., Протокол №52

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-18/12.04.2018г.   

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.2 и ал.5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17 т.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново и писмо с изх.№0800-17/05.04.2018г на председателя на ОбС Тодор Георгиев, свиквам Общински съвет – Дряново на извънредно заседание, което ще се проведе на 16.04.2018г (понеделник) от 17 30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Искане с вх.№08 01-20/05.04.2018г за свикване на извънредно заседание на Общински съвет – Дряново на основание чл.23 ал.4 т.2 от ЗМСМА относно:
1.1. Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет – Дряново.
1.2. Избор на Председател на Общински съвет – Дряново.
Вносители: Галин Герганов, Стефан Енчев, Даниела Василева, Преслава Демирева, Георги Казаков – общински съветници.

 

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.


С уважение,

За Председател на Общински съвет – Дряново (съгласно писмо с изх.№0800-17/05.04.2018г на председателя на ОбС Тодор Георгиев)

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА

Зам.председател на Общински съвет – Дряново


2018-04-12 10:09:17