Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 30.04.2018г., Протокол №53

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-20/25.04.2018г.

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 30.04.2018г (понеделник) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета средства през 2017г (във връзка с чл.2 ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища):

1)   НЧ „Развитие-1869” гр. Дряново (вх.№6100-55/11.04.2018г);

2)   НЧ „Дряновска пробуда-2008” гр. Дряново (вх.№6100-44/28.03.2018г);

3)   НЧ „Върбан Р.Генчев-1924” с. Царева ливада (вх.№6100-50/30.03.2018г);

4)   НЧ „Христо Ботев-1894” с. Гостилица (вх.№6100-28/06.03.2018г);

5)   НЧ „Денчо Славов-1900” с. Ганчовец (вх.№6100-41/26.03.2018г);

6)   НЧ „Наука-1922” с. Зая (вх.№6100-5/13.04.2018г);

7)   НЧ „Ботьо Пенев-1900” с. Длъгня (вх.№6100-5/25.01.2018г);

8)   НЧ „Надежда-1925” с. Туркинча (вх.№6100-47/29.03.2018г);

9)   НЧ „Кольо Фичето-2016“ с. Туркинча (вх.№6100-59/19.04.2018г);

10) НЧ „Напредък-1884“ с. Керека (вх.№6100-43/27.03.2018г);

11) НЧ „Селянин-1902“ с. Руня (вх.№6100-49/30.03.2018г);

12) НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1934” с. Гоздейка (вх.№6100-51/02.04.2018г);

Становище: ПК „ОКМДСТ“.

3.    Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Дряново през 2018г (вх.№0700-35/20.04.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.    Приемане на Общинска програма за закрила на детето за периода 01.01.2018г - 31.12.2018г (вх.№0700-36/23.04.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.    Годишен отчет за касово изпълнение на приходите и разходите по Бюджет 2017 на Община Дряново (вх.№0700-22/27.02.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.    Актуализиране на бюджета на ПГИ „Рачо Стоянов“ за 2018г (вх.№5600-42/18.04.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“.

7.    Промяна на обекти предвидени в разпределението на капиталовите разходи по обекти (вх.№0700-34/18.04.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

8.    Съгласие за откриване на процедура за продажба и утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор23947.501.1935 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново (вх.№2200-124/24.04.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

9.    Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново за 2018 година (вх.№ОБА3-03-2/23.04.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

10. Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план - план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за изменение на уличната и дворищната регулация за урегулирани поземлени имоти: УПИ II-„за ВЗ „Андрей Жданов““ и УПИ V-„за общежитие“ от кв.22 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-3/10.04.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“.

11. Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план - план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за изменение на уличната и дворищната регулация за урегулиран поземлен имот: УПИ III-„за ВЗ „Андрей Жданов““ и УПИ V-„за общежитие“ от кв.25 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-4/10.04.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“.

12. Одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за кв.78, кв.85, кв.86, кв.92 и кв.134 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-38-2/20.04.2018г) /във връзка с Решение №400 от 30.01.2018г/
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“.

13. Одобряване на проект на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за трасе на водопровод за изграждане на обект: „Допълнително водоснабдяване на с. Янтра от съществуващ водопровод, находящ се в землището на с. Скалско, община Дряново“ (вх.№ОБА3-38-24/23.04.2018г) /Във връзка с Решение №344 от 02.10.2017г/
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“.

14. Определяне на трудовото възнаграждение на кмета на община Дряново.
Вносител: Стефан Енчев – председател на ПК „
Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

15. Приемане на промени в състава и ръководството на постоянните комисии към Общински съвет – Дряново, създадени с Решение №3/16.11.2015г (вх.№0800-19/24.04.2018г)
Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

16. Определяне размера на възнаграждението на председателя на Общински съвет – Дряново (вх.№0700-37/24.04.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“.

 

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

С уважение,

ГЕОРГИ КАЗАКОВ

Председател на Общински съвет – Дряново

 

Материали по т.2

Материали по т.т.3-16


2018-04-26 17:08:44