Проект на дневен ред за 27-мото заседание на ОбС-Дряново на 08.09.2009г.

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Председателят на Общински съвет – Дряново свиква общинския съвет на заседание, което ще се проведе на 08.09.2009 год. (вторник) от 13 30 часа вРитуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Утвърждаване на приходите и разходите по изпълнението на бюджета към 30.06.2009г. на Община Дряново.
Вносител:
д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище:
ПК „ФИП”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ЗСДЖН”; ПК „ОбАОбРС”.

2.      Утвърждаване на маломерна паралелка в СОУ „Максим Райкович" - гр. Дряново, в съответствие с чл.11 ал.1 т.2 от Наредба №7/29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”.

3.      Предложение от ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” относно предложение на Кметския съвет към Кметство с. Гостилица, община Дряново, за удостояване на Йордан Чуховски с ПОЧЕТНО ЗВАНИЕ на община Дряново.
Докл.: Цветан Йорданов – председател на ПК „ОКМДСТ”.

4.      Предложение от Временната комисия за подбор и номиниране на носители на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти относно Утвърждаване на носителите на стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти за учебната 2009/2010 година.
Докл.: Цветан Йорданов – председател на ВрК.

5.      Ликвидация на „Дружество за заетост и структурно развитие” – Дряново.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

6.      Предложение от ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология” относно изменение на ПУП-ПР на гр. Дряново за УПИ II-за търговска дейност, УПИ I-за зеленина и УПИ III-за производствена и складова дейност от кв.82.
Докл.: Михаил Ганчев – председател на ПК „УТСГВСЕ”.

7.      Проект за частично изменение на ПУП-ПР на с. Царева ливада за промяна на УПИ XVIII - за източно православен храм от кв.11.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

8.      Проект за частично изменение на ПУП-ПР на с. Царева ливадата промяна на УПИ XX - здравен дом и жил. блокове от кв.14.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

9.      Частично изменение на ПУП-ПР на с. Катранджии за образуване на нови УПИ XVI, с отреждане за магазин, и УПИ XVII, с отреждане за озеленяване, от кв.18.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

10. Изменение на подробния устройствен план - план за регулация на с. Славейково за промяна на уличната регулация и образуване на нов УПИ IX - за жилищно застрояване (Жм) от кв.37 за ПИ 66977.501.130 по кадастралната карта на селото.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

11. Утвърждаване на Правила за приемане на деца в Общинските Детски градини.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”.

12. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.


2009-09-04 14:01:13