Дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 05.11.2018г, Протокол №61

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-45/02.11.2018г.

  

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Дряново на извънредно заседание, което ще се проведе на 05.11.2018г (понеделник) от 16 00 часа в Заседателната зала на Община Дряново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Покана с изх.№РД-05-4386/02.10.2018г на Управителя на „ВиК“ ООД – гр. Габрово за свикване на извънредно неприсъствено общо събрание на съдружниците на дружеството (вх.№5800-130/29.10.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново
.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

  

С уважение,

ГЕОРГИ КАЗАКОВ

Председател на Общински съвет – Дряново

 

Материали за извънредното заседание на ОбС-Дряново


2018-11-02 16:48:05