Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 12.11.2018г от 14 часа, Протокол №62

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-46/07.11.2018г.   

  

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 12.11.2018г (понеделник) от 14 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Промяна на обекти предвидени  в разпределението на капиталовите разходи финансирани от собствени средства (вх.№2300-17/12.10.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“.

2.    Създаване на Постоянна комисия към ОбС-Дряново по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (вх.№0800-42/02.11.2018г)
Вносител
: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.    Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Дряново (вх.№0800-43/02.11.2018г)
Вносител
: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.    Определяне на служителите от Общинска администрация-Дряново по чл.4 ал.5 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси (вх.№0800-44/02.11.2018г)
Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.    Кандидатстване на Община Дряново с проект „Заветът на Колю Фичето“ – музей под небето по процедура BG06RDNP001-19.117 – МИГ Дряново – Трявна, Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 2018 (вх.№0700-73/05.11.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.    Предложение с вх.№0800-39/29.10.2018г относно:
    I. Издаване  на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №07/07/2/0/00018 от дата:  14.03.2018г по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Дряново“, сключен между Община Дряново и ДФ „Земеделие”.
    II. Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по договор №07/07/2/0/00018 от дата: 14.03.2018г по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Дряново“, сключен между Община Дряново и ДФ „Земеделие“.
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

7.    Предложение с вх.№0800-40/29.10.2018г относно:
    I. Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №07/07/2/0/00017 от дата: 19.09.2017г по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински пътища GAB3120 и GAB2117 в община Дряново - „Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB3120 от Републикански път ІІІ - 609 до общински път  GAB3121“ и  „Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB2117 от Републикански път ІІІ – 609 до Граница общ. (Дряново - Трявна )“, сключен между Община Дряново и ДФ „Земеделие”.
    II. Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по договор №07/07/2/0/00017 от дата: 19.09.2017г по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински пътища GAB3120 и GAB2117 в община Дряново - „Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB3120 от Републикански път ІІІ - 609 до общински път  GAB3121“ и  „Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB2117 от Републикански път ІІІ – 609 до Граница общ. (Дряново - Трявна )“, сключен между Община Дряново и ДФ „Земеделие”.
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

8.    Издаване на запис на заповед от община Дряново в полза на Министерството на труда и социалната политика, обезпечаващ авансово плащане по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0707-C01 „Създаване на общинско социално предприятие за подкрепена заетост в зелената система на община Дряново“ по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ част от ОПРЧР (вх.№0700-72/05.11.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

9.    Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №07/07/2/0/00825 от 18.10.2017г по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и ремонт на Народно читалище „Развитие-1869“ гр. Дряново, сключен между НЧ „Развитие-1869“ и ДФ „Земеделие“ (вх.№6100-127/05.11.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

10. Принципно съгласие за отдаване под наем или аренда, чрез търг, на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№0700-70/12.10.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

11. Приемане на Решение за разпореждане с имоти от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване – „ПОЛСКИ ПЪТИЩА” и „НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ”, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели /Във връзка с писмо с изх.№РД-02-4669/29.10.2018г от Директора на ОД „Земеделие“ гр. Габрово/ (вх.№2500-288/01.11.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

12. Предоставяне под наем на един брой паркомясто находящо се в гр. Дряново, пл. „Възраждане“ (вх.№2200-1051/01.11.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

13. Изкупуване на поземлен имот с идентификатор23947.54.14 по КК на землището на град Дряново, местност „Манга“, с площ 1092 /хиляда деветдесет и два/ кв.м, представляващ нива 10-та категория (вх.№2200-890/29.10.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

14. Прекратяване на съсобственост чрез продажба и утвърждаване на експертна оценка на 163.50/327 идеални части от Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.548 по КК на гр. Дряново, община Дряново (вх.№2200-830/02.11.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

15. Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за изменение на уличната и дворищната регулация за урегулирани поземлени имоти - УПИ I-„за зеленина“ и УПИ II-„за автогара“ от кв.83 по регулационния план гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-26/05.11.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

16. Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за изменение на уличната и дворищната регулация за урегулиран поземлен имот - УПИ XXI-„за обществено ползване-хотел“ от кв.117 по регулационния план гр. Дряново, който е отреден за ПИ с идентификатор 23947.501.9795 по кадастралната карта на града (вх.№ОБА3-04-27/05.11.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

17. Предложение с вх.№ОБА3-03-4/05.11.2018г относно:
     1. Даване съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата структура за трасе на ел. кабел на стълбова мрежа от стълб №2, извод „Помпи“, на ВТП „Никоевци“ за въздушно електрозахранване ниско напрежение /НН/, преминаващо през ПИ с идентификатор23947.69.90 общински имот - публична общинска собственост /ПОС/ с НТП полски път, ПИ с идентификатор 23947.70.561 с НТП път
III-4041 - държавна собственост /ДС/ и ПИ с идентификатор23947.69.91 – общински имот ПОС с НТП полски път, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.69.49, местност „Вехти лозя“ по кадастралната карта /КК/ на землище гр. Дряново.
     2. Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура – трасе на ел. кабел на стълбова мрежа от стълб №2, извод „Помпи“, на ВТП „Никоевци“ за електрозахранване на ПИ с идентификатор 23947.69.49, местност „Вехти лозя“ по КК на землище гр. Дряново.
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

18. Одобряване на проект за частичен подробен устройствен план - план за улична регулация /ЧПУП-ПУР/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 20660.501.105, НТП – за второстепенна улица в урбанизирана територия по кадастралната карта /КК/ на с. Денчевци (вх.№ОБА3-38-8/05.11.2018г) /Във връзка с Решение №365 от 20.11.2017 и Решение №401 от 30.01.2018г/
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

19. Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за изменение на уличната и дворищната регулация за урегулирани поземлени имоти - УПИ VI-232, УПИ VII-232 и УПИ VIII-232 от кв.3, които са отредени за ПИ 232 по плана на с. Длъгня (вх.№ОБА3-04-25/05.11.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

20. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Дряново (вх.№0801-42/19.10.2018г)
Вносител: Стефан Енчев – председател на ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“.
Становище: ПК „ФИПКОП“.

21. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

С уважение,

ГЕОРГИ КАЗАКОВ

Председател на Общински съвет – Дряново


Материали за 62-рото заседание на ОбС от т.1-т.10 от проекта за дневен ред

Материали за 62-рото заседание на ОбС от т.11-т.20 от проекта за дневен ред2018-11-08 14:54:05