Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 26.07.2019г от 14.30 часа, Протокол №71

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-17/19.07.2019г.

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 26.07.2019г (петък) от 14 30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Предложение за промяна статута на общински жилища (вх.№0700-43/09.07.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“.

3.    Годишен отчет за касово изпълнение на приходите и разходите по Бюджет 2018 на Община Дряново (вх.№0700-42/03.07.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.    Предоставяне на информация за изпълнението на бюджета на Община Дряново към 30.06.2019г (вх.№0700-45/17.07.2019г)
Вносител
: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.    Възлагане изпълнението на услугата „Патронажна грижа“ за възрастни лица с увреждания, като услуга от общ икономически интерес по проект №BG05M9OP001-2.040-0001-C01 „Подкрепа в дома по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (вх.№0700-46/18.07.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

6.    Актуализиране списъка на средищните училища за учебната 2019/2020г (вх.№5600-83/17.07.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“.

7.    Актуализиране списъка на средищните детски градини за учебната 2019/2020г (вх.№2300-18/17.07.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“.

8.    Утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.2234 по КК на гр. Дряново с площ 416 кв.м, за който е отреден УПИ VI-„обществено хранене“ от кв.11 по регулационния план на града (вх.№2200-479/18.07.2019г_ /Във връзка с Решение №612 от 28.06.2019г/И
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

9.    Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план - план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за изменение на урегулирани поземлени имоти: УПИ II-„производствени и складови дейности“, УПИ III-„комплексно жилищно строителство“ и УПИ V-„за общежитие“ от кв.22 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-5/18.07.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

10. Покана за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово, насрочено за 29 юли 2019г (вх.№0600-86/15.07.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА. 

С уважение,

ГЕОРГИ КАЗАКОВ

Председател на Общински съвет – Дряново

Заседания на постоянните комисии:

Пост. комисия

ДАТА

ЧАС

МЯСТО

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки”

22.07.2019

/понеделник/

15 часа

Заседателна зала

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“

22.07.2019

/понеделник/

15 часа

Заседателна зала

 

 

 

 

ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност”

22.07.2019

/понеделник/

15 часа

Заседателна зала

 

 

 

 

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм”

22.07.2019

/понеделник/

16 часа

Заседателна зала

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване”

22.07.2019

/понеделник/

16 часа

Заседателна зала

 
Материали за заседанията на пост.комисии и на ОбС


2019-07-19 17:09:25