Проект за дневен ред за заседанието на ОбС на 15.10.2009г.

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 15.10.2009 год. (четвъртък) от 13 30 часа вРитуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Предложение от ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” за удостояване на Мойсей Мойсеев с ПОЧЕТНО ЗВАНИЕ на община Дряново, във връзка с внесено предложение на Кметския съвет към Кметство с. Царева ливада, община Дряново,
Докл.: Цветан Йорданов – председател на ПК „ОКМДСТ”.
Становище:
Кмета на общината.

2.      Предложение от ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” заудостояване на Иван Рачев Михайлов с почетно звание- ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН на община Дряново.
Докл.: Цветан Йорданов – председател на ПК „ОКМДСТ”.

Становище:
Кмета на общината.

3.      Удостояване на Пенка Йосифова Балева със званието ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН на Община Дряново.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”.

4.      Избор на Комисия по чл.5 ал.1 от Наредба 2/08.01.2008г. за съдебните заседатели.
Вносител: Анг. Димитров – председател на ОбС-Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС”.

5.      Даване съгласие от Общински съвет - Дряново за:

1.Промени на автобусните линии от общинската транспортна схема.

2.Провеждане на конкурс, съгласно изискванията на Наредба №2/15.03.2002 година за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, за възлагане обслужването на утвърдените автобусни линии на Община Дряново за срок от 7 години.

3.Определяне състав на комисия за провеждане на конкурса и оценка на предложенията.

4.Утвърждаване на критерии за оценка и класиране на кандидатите.

Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

6.      Предложение от ПК „Финансово-икономическа политика” относно продължаване срока за ликвидация на „Заря” ЕООД гр. Дряново
Докл.: Николай Марков – председател на ПК „ФИП”.

7.      Продължаване срока на Договора за управление на „ОМБАЛ–Дряново” ЕООД.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „ЗСДЖН”.

8.      Изменение на текст в чл.15 ал.4 т.1 от раздел III от Наредба №1 за спазване на обществения ред.
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС”.

9.      Определяне размера на платения годишен отпуск на председателя на Общински съвет – Дряново.
Вносител: Николай Марков – председател на ПК „ФИП”.
Становище: ПК „ФИП”.

10.Одобряване разходите за командировки на Кмета на общината за периода 01.07.-30.09.2009г.
Вносител: Николай Марков – председател на ПК „ФИП”.
Становище: ПК „ФИП”.

11.Ограничаване разходите на Общински съвет – Дряново.
Вносител: адв.Румен Иванов – общински съветник.
Становище: ПК „ФИП”.

12.Отмяна на Решение 311/30.07.2009г.
Вносител: адв.Румен Иванов – общински съветник.
Становище: ПК „ФИП”.

13.Предложение от ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология” относно изменение на ПУП-ПР на гр. Дряново за УПИ II-за търговска дейност, УПИ I-за зеленина и УПИ III-за производствена и складова дейност от кв.82.
Докл.: Михаил Ганчев – председател на ПК „УТСГВСЕ”.

14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани и на общински съветници.
 

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително! Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА!

Председател на ОбС-Дряново,
Ангел Димитров
2009-10-12 14:30:13