Програма предвижда близо 700 хиляди лева приходи в общинската хазна

549 099 лева са очакваните приходи от продажбата на общински имоти, включени в годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дряново за 2009 година, която беше приета във вторник от местния парламент.   Прочети

2009-04-02 14:25:03  
 
Местният парламент се отчита с 90 взети решения за половин година

Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода 01 юли 2008 г. – 31 декември 2008 г. Приет с Решение №216/28.01.2009г. на ОбС-Дряново (Протокол №19) Уважаеми дами и господа общински съветници, През отчетния период бяха проведени шест заседания на Общинския съвет, като времето им за провеждане беше максимално съобразено със заложеното в нашата програма изискване заседанията на ОбС да се провеждат в работен ден от последната седмица на месеца. Бяха проведени 38 заседания на постоянни и временни комисии /ПК „ФИП” – 9; ПК „УТСГВСЕ” – 7; ПК „ОбАОбРС” – 6; ПК „ОКМДСТ” – 7; ПК „ЗСДЖН” – 6; ВрК за Правилника на ОбС – 1/. С Решение №126 от 31.07.2008г. беше сформирана Временна комисия за подбор и номиниране на носители на учредената общинска стипендия за ученици и студенти „Архимандрит Максим Райкович”. Комисията проведе две заседания, на които разгледа постъпилите документи и номинира носителите.   Прочети

2009-02-12 22:14:55