Решения на ОбС-Дряново приети на проведеното на 30 октомври 2020г заседание

  Прочети

2020-11-06 09:29:38  
 
Публикуване на проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново

  Прочети

2020-11-04 16:05:46  
 
Решение на Административен съд – Велико Търново по адм. дело №52/2020г, потвърдено с решение на ВАС

  Прочети

2020-11-03 11:43:18  
 
Нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Дряново

  Прочети

2020-11-02 16:41:18  
 
Материали за заседанието на Общински съвет - Дряново на 30 октомври

  Прочети

2020-10-26 15:02:40