Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 31.01.2020г от 15 часа, Протокол №7

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-4/28.01.2020г.

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 31.01.2020г (петък) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.     Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Дряново (вх.№0801-9/15.01.2020г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ФИПКОП“; Кмета на Общината.

3.     Разформироване на Комплекса за социални услуги за възрастни хора – гр. Дряново и възстановяване управленските функции на дома за възрастни хора с психически разстройства, с. Радовци, и дома за възрастни с деменция, гр. Дряново (вх.№0801-14/16.01.2020г)
Вносител: Светлана Лакова – общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“.

4.     Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско социално предприятие „Зелено Дряново“, прие с Решение №504 от 31.08.2018г на ОбС-Дряново (вх.№0801-68/05.12.2019г)
Вносители: Преслава Демирева, Надя Кукурякова и Стефан Енчев – общински съветници, членове на ПК „ФИПКОП“.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“.

5.     Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ (вх.№0700-2/07.01.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.

6.     Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Дряново за периода 2020-2023 година (вх.№0700-10/24.01.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
СтановищеПК „ФИПКОП“;ПК „УТСГВСЕ“.

7.     Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново за 2020 година (вх.№0700-8/23.01.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
СтановищеПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

8.     Промяна на Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Дряново (вх.№0801-7/14.01.2020г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК по ЗПКОНПИ; ПК „ОбАОбРС“.

9.     Определяне на основното трудово възнаграждение на кмета на община Дряново за 2020г (вх.№0700-11/28.01.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

10.  Определяне на основната месечна заплата на кмета на кметство Царева ливада за 2020г (вх.№0700-12/28.01.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

11.  Утвърждаване проекта на Бюджет за 2020 на Община Дряново (вх.№0700-6/20.01.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
СтановищеПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

12.  Отчет за изпълнение на услугата „Патронажна грижа“ за възрастни и лица с увреждания по проект №BG05M9OP001-2.040-0001-C01 „Подкрепа в дома“ по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (вх.№0700-9/23.01.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“.

13.  Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Дряново за 2019 година (вх.№0700-5/17.01.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“.

14.  Одобряване на проект на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на водопровод за изграждане на обект: „Водоснабдяване на с. Чуково, община Дряново“ (вх.№ОБА3-38-3/20.01.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

15.  Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за трасе на ел. кабел, за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ за обект: „Кабелно захранване на склад“, част от което преминава през поземлен имот - публична общинска собственост (вх.№ОБА3-04-1/24.01.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

16.  Даване на съгласие за разпореждане с общински имот за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план - план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за изменение на уличната и дворищна регулация за урегулиран поземлен имот: УПИ VII-160 и УПИ VI-159 от кв.30 по плана на с. Катранджии (вх.№ОБА3-04-13/24.01.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

17.  Даване на разрешение за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за изменение на уличната и дворищната регулация за кв.1 и кв.52 по плана на с. Царева ливада (вх.№ОБА3-04-3/27.01.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

18.  Даване на съгласие за разпореждане с общински имот за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за урегулиран поземлен имот: УПИ III-„общински имот“ от кв.14 по плана на с. Руня (вх.№ОБА3-04-17/27.01.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

19.  Разрешение за изработване на проект на частичен подробен устройствен план - план за застрояване /ЧИ на ПУП-ПЗ/ за ПИ  с идентификатор17350.56.150, местност „Юрта“ по кадастралната карта /КК/ на с. Гостилица за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, с цел присъединяване на ПИ с идентификатор17350.56.150 към ПИ с идентификатор17350.56.81 по КК на с. Гостилица за разширяване на утвърдената площадка с установено предназначение на имота – „за жилищни нужди“ (вх.№ОБА3-03-1/27.01.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

20.  Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Дряново за 2020 година (вх.№0801-8/15.01.2020г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

Приложение: Становища на постоянните комисии към ОбС.

 

С уважение,

ГАЛИН ГЕРГАНОВ

Председател на Общински съвет – Дряново


ПОКАНА за 7-мото заседание на ОбС-Дряново

МАТЕРИАЛИ за 7-мото заседание на ОбС-Дряново /т.т.1-10; т.т.12-20/

МАТЕРИАЛИ за 7-мото заседание на ОбС-Дряново /т.11/


2020-02-03 20:24:23