Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 04.03.2020г от 15.00 часа, Протокол №9

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-11/28.02.2020г.

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 04.03.2020г (сряда) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Безвъзмездно придобиване на недвижима собственост – гори, чрез дарение от Училищното настоятелство при СУ „Максим Райкович“ (вх.№5600-20/13.02.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“.

3.    Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение по процедура „BGENERGY-2.001 – Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно изкуствено осветление на общините“ (вх.№1200-57/25.02.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
СтановищеПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.    Определяне на представител и заместник представител на Община Дряново в Общото събрание на РСО „Централна Стара планина“ за мандат 2019-2023г (вх.№4800-37/24.02.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ОбАОбРС“.

5.    Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Дряново, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация (вх.№0800-7/12.02.2020г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.    Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Дряново за периода 2020 - 2023 година (вх.№0700-30/25.02.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

7.    Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново за 2020 година (вх.№0700-29/24.02.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

8.    Приемане на Годишен план за паша в община Дряново за стопанската 2020-2021 год. (вх.№0700-18/10.02.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

9.    Приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Дряново за 2020г (вх.№0700-21/11.02.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

10. Приемане на Мониторингов доклад за изпълнение на Общински план за интегриране на ромите в Община Дряново за 2019г (вх.№0700-20/11.02.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

11. Приемане на План за развитие на туризма на територията на Община Дряново през 2020г и Отчет за 2019г по Програма за развитие на туризма в община Дряново за периода 2014-2020г (вх.№0700-19/10.02.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

12. Приемане на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново за периода 2020-2030г (вх.№1200-303/30.01.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

13. Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново за периода 2020-2023г (вх.№1200-303/30.01.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

14. Годишен отчет за изпълнените от Община Дряново дейности, заложени в Регионална програма за управление на отпадъците на Регион Севлиево, за 2019г (вх.№0700-28/24.02.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

15. Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Дряново 2014 – 2020г (вх.№0700-27/24.02.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

16. Утвърждаване на нов състав на местната комисия по чл.8 ал.2 от Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове (вх.№0700-22/12.02.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“.

17. Актуализиране на състава на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Дряново (вх.№0700-24/17.02.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“.

18. Предложение с вх.№ОБА3-03-2/19.02.2020г относно:
1. Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за трасе на водопровод за изграждане на обект: „Водоснабдяване на кв. Марча и с. Крънча, община Дряново“.
2. Даване съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на трасе на довеждащ водопровод, преминаващо през имоти общинска собственост в землищата на с. Денчевци и гр. Дряново, с дължина на трасето от 1623 м и сервитут 3 м /по 1,5 м от двете страни на водопровода/.
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

19. Даване на съгласие за разпореждане с общински имот за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПИП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот: УПИ II-„за обществено обслужване, търговска дейност и рекреационни дейности“ от кв.82 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново, който е отреден за ПИ с идентификатор 23947.501.434 по кадастралната карта /КК/ на града (вх.№ОБА3-04-2/26.02.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

20. Даване на съгласие за разпореждане с общински имот за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПИП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот: УПИ X от кв.10 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-11/26.02.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

21. Даване на съгласие за прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на подземно трасе на водопровод преминаващо през поземлен имот - публична общинска собственост /ПОС/, необходимо за захранване на УПИ IX-„за производствени и складови дейности“ от кв.35 по плана на с. Царева ливада (вх.№ОБА3-04-5/26.02.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

22. Определяне на основното трудово възнаграждение на кмета на Община Дряново за 2020г (вх.№0700-11/08.01.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

23. Определяне на основната месечна заплата на кмета на кметство Царева ливада за 2020г (вх.№0700-12/08.01.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

С уважение,

ГАЛИН ГЕРГАНОВ

Председател на Общински съвет – Дряново

Становища на постоянните комисии от проведените на 26 и 27 февруари заседания

 

Покана за 9-тото заседание на ОбС-Дряново

 

Материали за 9-тото заседание на ОбС-Дряново (т.т.1-11)

 

Материали за 9-тото заседание на ОбС-Дряново (т.т.12-23)

 2020-02-29 12:14:51