Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 16.04.2020г от 15.00 часа, Протокол №12

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-14/13.04.2020г.

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 16.04.2020г (четвъртък) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Приемане на допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново /приет с Решение №39 т.3 от 19.01.2004г, посл. пром. с Решение №391 от 30.01.2018г/ (вх.№0801-41/02.04.2020г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.    Предложение за промяна статута на общински жилища (вх.№0700-23/14.02.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“.

4.    Приемане на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г (вх.№0700-42/03.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.    Освобождаване на категория лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси (вх.№0700-37/31.03.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.    Освобождаване на наематели на общинска собственост изцяло или частично от заплащане на общински наеми във връзка с обявеното извънредно положение в страната от 13.03.2020г (вх.№0801-47/09.04.2020г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

7.    Създаване на Общински фонд за подпомагане на гражданите и финансиране на мерките за борба с разпространението на COVID-19 на територията на Община Дряново (вх.№0701-46/09.04.2020г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.

8.    Изразходване на средства от параграф 1020 – външни услуги за покриване разходите по закупуване на предпазни защитни маски (вх.№0801-40/01.04.2020г)
Вносители: Десислава Симеонова, д-р Светлана Лакова и инж. Светослав Минчев – общински съветници от ПП БСП.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

9.    Предложение от ПК „ОКМДСТ“ относно Определяне на числения и поименния състав на Временната комисия за подбор и номиниране на носител на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за мандат 2019-2023г (вх.№0801-48/09.04.2020г)
Докл.: Надя Кукурякова – председател на ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“.

10. Определяне на числения и поименния състав на Комисията за провеждане на търгове и конкурси към Община Дряново за мандат 2019-2023г, във връзка с чл.72 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (вх.№0801-32/06.03.2020г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.

11. Даване на съгласие за откриване процедура за продажба и определяне на начални пазарни тръжни цени и начин за продажба на имоти - частна общинска собственост (вх.№2700-93/06.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ.

12. Възмездно придобиване на право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 23947.501.9820 по КККР на град Дряново – 13 002 кв.м (вх.№2700-93/06.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

13. Съгласие за ползване на част от натрупаните средства по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, с цел закупуване от Община Дряново на преносима нископрофилна електронна везна (вх.№0700-40/02.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.

14. Съгласие за ползване на част от натрупаните средства по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, с цел закупуване от Община Дряново на специален автомобил – бордови контейнеровоз (втора употреба) и лифтдъмпер контейнери за разделно събиране на строителни отпадъци (вх.№0700-41/02.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.

15. Предоставяне на зами от общинския поземлен фонд (вх.№1200-53/08.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

  1. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинският план за развитие на община Дряново 2014-2020г за периода 01.01.2019г – 31.12.2019г (вх.№0700-38/01.04.2020г)
    Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
    Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

17. Определяне на представител и заместник-представител на Община Дряново в Общото събрание на Сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“ /АОСТКИН/ (вх.№1500-25/06.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“.

  1. Даване на съгласие за дотиране със средства от общинския бюджет за 2020г на фирмата обслужваща транспортната схема в община Дряново.

Заседанието на общински съвет ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Община Дряново, раздел Общински съвет – Дряново”, подраздел „On-line излъчване“.

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната заседанието ще бъде закрито за присъствие на граждани.

Гражданите могат да внасят писмено своите становища и предложения до Общински съвет - Дряново в деловодството на Община Дряново на адрес гр. Дряново ул. „Бачо Киро“ №19 или по ел. път на ел. поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

 

С уважение, /п/

ГАЛИН ГЕРГАНОВ

Председател на Общински съвет – Дряново

 

 

 

 

ПОКАНА за 12-тото заседание на ОбС-Дряново

 

 

 

 

МАТЕРИАЛИ за 12-тото заседание на ОбС-Дряново

 

 

 


2020-04-14 12:00:21