Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 19.05.2020г от 10.00 часа (Протокол №13 на ОбС), свикано по искане на областния управител

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№06 00-119/14.05.2020г.

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.4 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед №РД-02-01-73/14.05.2020г на Областния управител на област Габрово, свиквам Общински съвет – Дряново на извънредно заседание, което ще се проведе на 19.05.2020г (вторник) от 10 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново.

Преди началото на заседанието клетва по чл.32 ал.1 от ЗМСМА да положи Стефка Пенкова, обявена за общински съветник с Решение №152-МИ/13.04.2020г на Общинска избирателна комисия – Дряново.

Определям следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД за извънредното заседание на Общински съвет – Дряново, включващ материалите по които има приети становища от проведените на 29.04.2020г заседания на постоянните комисии:

I. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани

II. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за периода 01.01.2020г – 31.12.2020г (вх.№2500-88/21.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

III. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (вх.№1200-77/24.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

IV. Даване на предварително съгласие за изследване възможността кръговото кръстовище при ул. „Шипка“ с ул. „Матей Преображенски“ по проект „Рехабилитация на ул. „Шипка“, включително реконструкция и оптимизация на кръстовищата с ул. „Станционна“, ул. „Станционна“, ул. „Колю Фичето“ и път III-609, гр. Дряново, общ. Дряново, обл. Габрово“ да бъде изместено (вх.№2200-427/15.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
СтановищеПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

V. Съгласие за извършване на продажба и определяне на продажна пазарна цена на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.9816 по КК на гр. Дряново с площ 219 кв.м, за който е отреден УПИ VIII – „за обществено обслужване и търговия“ от кв.85 по регулационния план на града (вх.№5800-6/28.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

VI. Предоставяне за управление на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Габрово, изградената вътрешна водопроводна мрежа на с. Пейна, община Дряново, и напорен водоем с обем 25 куб.м – публичен актив, собственост на Община Дряново (вх.№0700-46/29.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

VII. Определяне на представител на Община Дряново в състава на Колективния върховен орган (Общо събрание) на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ на територията на общини Дряново и Трявна (вх.№0700-45/27.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

VIII. Предаване на активи, придобити по проект: „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“ (вх.№0700-47/05.05.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

IX. Заповед №221/27.04.2020г на Кмета на община Дряново за връщане за ново обсъждане в Общински съвет – Дряново на:

1.     Решение №90/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Приемане на допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново /приет с Решение №39 т.3 от 19.01.2004г, посл. пром. с Решение №391 от 30.01.2018г/ (вх.№0801-41/02.04.2020г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

2.     Решение №91/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Предложение за промяна статута на общински жилища (вх.№0700-23/14.02.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.     Решение №92/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Приемане на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г (вх.№0700-42/03.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Решение №93/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Освобождаване на категория лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси (вх.№0700-37/31.03.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
- Предложение от 07.04.2020г от Председателя на ОбС-Дряново относно допълнение на проекта за решение на предложение с вх.№0700-37/31.03.2020г на Кмета на община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.     Решение №94/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Освобождаване на наематели на общинска собственост изцяло или частично от заплащане на общински наеми във връзка с обявеното извънредно положение в страната от 13.03.2020г (вх.№0801-47/09.04.2020г и вх.№0801-47/21.04.2020г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.     Решение №95/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Създаване на Общински фонд за подпомагане на гражданите и финансиране на мерките за борба с разпространението на COVID-19 на територията на Община Дряново (вх.№0701-46/09.04.2020г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.
СтановищеПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

7.     Решение №96/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Изразходване на средства от параграф 1020 – външни услуги за покриване разходите по закупуване на предпазни защитни маски (вх.№0801-40/01.04.2020г)
Вносители: Десислава Симеонова, д-р Светлана Лакова и инж. Светослав Минчев – общински съветници от ПП БСП.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

8.     Решение №97/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Предложение от ПК „ОКМДСТ“ относно Определяне на числения и поименния състав на Временната комисия за подбор и номиниране на носител на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за мандат 2019-2023г (вх.№0801-48/09.04.2020г)
Докл.: Надя Кукурякова – председател на ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“.
СтановищеПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

9.     Решение №98/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Определяне на числения и поименния състав на Комисията за провеждане на търгове и конкурси към Община Дряново за мандат 2019-2023г, във връзка с чл.72 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (вх.№0801-32/06.03.2020г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

10.  Решение №99/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Даване на съгласие за откриване процедура за продажба и определяне на начални пазарни тръжни цени и начин за продажба на имоти - частна общинска собственост (вх.№2700-93/06.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

11.  Решение №100/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Възмездно придобиване на право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 23947.501.9820 по КККР на град Дряново – 13 002 кв.м (вх.№2700-93/06.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

12.  Решение №101/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Съгласие за ползване на част от натрупаните средства по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, с цел закупуване от Община Дряново на преносима нископрофилна електронна везна (вх.№0700-40/02.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

13.  Решение №102/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Съгласие за ползване на част от натрупаните средства по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, с цел закупуване от Община Дряново на специален автомобил – бордови контейнеровоз (втора употреба) и лифтдъмпер контейнери за разделно събиране на строителни отпадъци (вх.№0700-41/02.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

14.  Решение №103/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд (вх.№1200-53/08.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

15.  Решение №104/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинският план за развитие на община Дряново 2014-2020г за периода 01.01.2019г – 31.12.2019г (вх.№0700-38/01.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

16.  Решение №105/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Определяне на представител и заместник-представител на Община Дряново в Общото събрание на Сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“ /АОСТКИН/ (вх.№1500-25/06.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

17.   Решение №106/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Даване на съгласие за дотиране със средства от общинския бюджет за 2020г на фирмата обслужваща транспортната схема в община Дряново (вх.№2700-76/16.04.2020г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

Приложение: Становища на постоянните комисии от проведените на 29.04.2020г заседания на комисиите.

 

Заседанието да се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

 

Не отменям насроченото за 27.05.2020г от 15 часа редовно заседание на Общински съвет – Дряново, дневният ред за което ще бъде определен на Председателски съвет.

 

С уважение,

ГАЛИН ГЕРГАНОВ

Председател на Общински съвет – Дряново


МАТЕРИАЛИ за 13-тото заседание на ОбС-Дряново на 19.05.2020г

СТАНОВИЩА на постоянните комисии от съвместното заседание на 29.04.2020г

ЗАПОВЕД НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ОТ 14.05.2020г


2020-05-14 17:50:12