Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 29.06.2020г от 16.00 часа, Протокол №16

 На 29 юни 2020г (понеделник) от 16 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 16-тото заседание на ОбС-Дряново, свикано от председателя на съвета Тодор Георгиев, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.   Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.   Даване на съгласие от Общински съвет Дряново за безвъзмездно право на ползване върху общинско жилище за срок от една година (вх.№0801-64/10.06.2020г)
Вносител: Преслава Демирева -
общински съветник от ПП ГЕРБ.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

3.   Освобождаване на физически лица от заплащане на дължим наем (вх.№2200-725/17.06.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.   Съгласие за поставяне на преместваем обект в имот - публична общинска собственост отреден за УПИ I – за „зеленина“ от кв.82 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№ОБА3-05-19/18.06.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

5.   Заявление за премахване на ела (вх.№2200-1059/23.06.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.   Утвърждаване на цени за продажба на стояща дървесина (вх.№0700-54/23.06.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

7.   Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (вх.№0700-55/23.06.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

8.   Обявяване на обект „Водоснабдяване на кв. Марча и с. Крънча, община Дряново“ за обект от първостепенно значение и включването му в Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Дряново през 2020г като обект от първостепенно значение (вх.№ОБА3-39-11/19.06.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

9.   Обявяване на обект „Водоснабдяване на с. Чуково, община Дряново“ за обект от първостепенно значение и включването му в Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Дряново през 2020г като обект от първостепенно значение (вх.№ОБА3-39-13/19.06.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

10.Съгласие за откриване на процедура за продажба и утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на материални активи /паважна настилка/ собственост на Община Дряново (вх.№0700-53/11.06.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

11.Съгласие за извършване на продажба на общински имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот - УПИ X-377 от кв.48 по регулационния план на с. Гостилица с площ 980 кв.м, заедно с построените в имота: Масивна стопанска сграда /бивше общежитие/ със ЗП 320 кв.м и Масивна стопанска сграда /Сграда на допълващо застрояване/ със ЗП 96 кв.м, находящ се в с. Гостилица, община Дряново (вх.№2200-486/17.06.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

12.Покана за редовно Общо събрание на съдружниците на  „Регионалното депо за отпадъци – Севлиево“ ООД (вх.№0700-56/23.06.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

13.Приемане на промени в поименния състав и ръководството на Постоянните комисии към Общински съвет - Дряново, създадени с Решение №6/02.12.2019г, промяна с Решение №66/20.02.2020г /Във връзка с Решение №143 от 27.05.2020г за отлагане на материала  за следващо заседание на ОбС/
- Предложение с вх.№0801-57/23.06.2020г от председателя на ОбС-Дряново Тодор Георгиев.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

 

 

ПОКАНА за 16-тото заседание на ОбС-Дряново

 

СТАНОВИЩА на постоянните комисии от проведеното на 23.06.2020г съвместно заседание

 

МАТЕРИАЛИ за 16-тото заседание на ОбС-Дряново

 


2020-06-25 10:56:23