Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 28.07.2020г от 15.00 часа, Протокол №17

  

На 28.07.2020г (вторник) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 17-тото заседание на Общински съвет – Дряново, свикано от председателя на съвета Тодор Георгиев, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета средства през 2019г (във връзка с чл.2 ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища):
1)    НЧ „Развитие-1869” гр. Дряново (вх.№6100-77/30.06.2020г);
2)    НЧ „Дряновска пробуда-2008” гр. Дряново (вх.№6100-68/19.06.2020г);
3)    НЧ „Върбан Р.Генчев-1924” с. Царева ливада (вх.№6100-69/24.06.2020г);
4)    НЧ „Христо Ботев-1894” с. Гостилица (вх.№6100-33/09.03.2020г);
5)    НЧ „Денчо Славов-1900” с. Ганчовец (вх.№6100-70/24.06.2020г);
6)    НЧ „Наука-1922” с. Зая (вх.№6100-72/26.06.2020г);
7)    НЧ „Ботьо Пенев-1900” с. Длъгня (вх.№6100-18/30.01.2020г);
8)    НЧ „Надежда-1925” с. Туркинча (вх.№6100-73/26.06.2020г);
9)    НЧ „Напредък-1884“ с. Керека (вх.№6100-76/30.06.2020г);
10)  НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1934” с. Гоздейка (вх.№6100-75/30.06.2020г);
11)  НЧ „Колю Фичето-2016“ с. Туркинча (вх.№6100-87/17.07.2020г);
12)  НЧ „Селянин-1902“ с. Руня (вх.№6100-88/17.07.2020г).
Становище: ПК „ОКМДСТ“.

3.    Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дряново през 2020г (вх.№0700-74/20.07.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“.

4.    Актуализация списъка на средищните училища за учебната 2020/2021г (вх.№5600-64/20.07.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“.

5.    Актуализиране списъка на средищните детски градини за учебната 2020/2021г (вх.№2300-20/20.07.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“.

6.    Одобряване на промяна в Споразумение за сътрудничество с партньор Държавна психиатрична болница – Севлиево по проект „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с умствена изостаналост“ по процедура BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г (вх.№0700-52/14.07.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“.
- Одобрена промяна в Споразумението с Решение №148/12.06.2020г.

7.    Информация за освобождаване от наем (вх.№0700-61/13.07.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“.

8.    Освобождаване от задължение за плащане на наем на басейн за 2020 година (вх.№5800-82/17.07.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

9.    Удостояване на Любомир Димитров със званието ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (вх.№0801-77/20.07.2020г)
Вносител: Светлана Лакова – общински съветник от Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; Кмета на общината.

10. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново (вх.№0801-62/04.06.2020г)
Вносител: Тодор Георгиев – общински съветник от ПП ВОЛЯ.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

11. Изменение и допълнение на Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за всяко новородено или осиновено до трето дете на територията на Община Дряново/(Приет с Решение №185/24.11.2008г. на Общински съвет – Дряново; Последно изменение и допълнение с Решение №538/30.03.2015г. на ОбС–Дряново/ (вх.№0800-23/18.06.2020г)
Вносител: Теодора Мъглова-Иванова – общински съветник от ПП ГЕРБ.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.
- Предложение за промяна от общинския съветник Десислава Симеонова

12. Предоставяне на информация за изпълнението на бюджета на Община Дряново към 30.06.2020г (вх.№0700-62/13.07.2020г)
Приложение – данни ЕБК
Приложение – Средства Европейски съюз – КСФ
Приложение – Средства Европейски съюз – РС

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

13. Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2020г и актуализация на обекти в частта капиталови разходи финансирани със средства от Републиканския бюджет (вх.№0700-69/17.07.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

14. Откриване на процедура за отдаване под наем, утвърждаване на месечна наемна цена и конкурсни условия на помещение с площ 13.20 кв.м, разположено на втория етаж от Сграда с идентификатор 23947.501.1272.1 с предназначение „Спортна сграда, база“ - публична общинска собственост, находяща се в ПИ с идентификатор 23947.501.1272 по КК на гр. Дряново (вх.№2200-765/17.07.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“.

15. Покана за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово, насрочено за 31 юли 2020г (вх.№0600-155/14.07.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

16. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 228/1034 идеални части от УПИ I-491 отреден“ за жилищни нужди и търговия“ от кв.29 по плана на с. Царева ливада, община Дряново (вх.№2200-1400/20.07.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

17. Даване на съгласие за допускане изработването на проект за частично изменение на подробния устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ IV – „за комплексно жилищно строителство“ от кв.22 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-8/20.07.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

18. Даване на съгласие за прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел, за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ и за подземно трасе на водопровод преминаващ през поземлен имот - публична общинска собственост /ПОС/, необходими за захранване на УПИ X-194 от кв.25 по плана на с. Катранджии (вх.№ОБА3-04-10/20.07.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

19. Даване на съгласие за прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за трасе на водопровод преминаващо през поземлен имот и публична общинска собственост /ПОС/, необходимо за захранване на УПИ IX-275 от кв.25 по плана на с. Катранджии (вх.№ОБА3-04-11/20.07.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

20. Отчет за дейността на Общински съвет – Дряново и неговите комисии за периода 12.11.2019г – 30.06.2020г (вх.№0801-78/20.07.2020г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на ОбС–Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

21. Актуализиране ръководството на Временната комисия за подбор и номиниране на носител на стипендията „Архимандрит Максим Райкович”, създадена с Решение №97 от Протокол №12/22.04.2020г на ОбС-Дряново (вх.№0801-79/20.07.2020г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

22. Даване на съгласие за сключване на договор за излъчване, отпечатване и разпространяване на рекламни и информационни материали на Общински съвет - Дряново във вестник „Дряново News” и информационен портал „Дряново НЕТ“ (вх.№0801-80/22.07.2020г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

23. Отмяна на Решение №43 от Протокол №7/31.01.2020г и Решение №64 от Протокол №8/20.02.2020г и двете на Общински съвет – Дряново (вх.№0700-71/17.07.2020г)
Вносител: Ангел Ангелов – за кмет на община Дряново, съгласно Заповед №60/30.01.2020г.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

24. Отмяна на Решение №44 от Протокол №7/31.01.2020г и Решение №63 от Протокол №8/20.02.2020г и двете на Общински съвет – Дряново (вх.№0700-70/17.07.2020г)
Вносител: Ангел Ангелов – за кмет на община Дряново, съгласно Заповед №60/30.01.2020г.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

25. Отмяна на Решение №70 от Протокол №9/04.03.2020г на Общински съвет – Дряново (вх.№0700-72/17.07.2020г)
Вносител: Ангел Ангелов – за кмет на община Дряново, съгласно Заповед №60/30.01.2020г.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

 

 

ПОКАНА за 17-тото заседание на ОбС-Дряново

 

СТАНОВИЩА от заседанията на постоянните комисии, проведени на 20.07.2020г и 21.07.2020г

 

МАТЕРИАЛИ по т.2 за заседанието на ОбС-Дряново (Протокол №17/28.07.2020г)

 

МАТЕРИАЛИ по т.т.3-25 за заседанието на ОбС-Дряново (Протокол №17/28.07.2020г)

 

 


2020-07-24 10:32:42