Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 25.08.2020г от 15.00 часа, Протокол №18

На 25 август 2020г (вторник) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе заседание на Общински съвет - Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.     Одобряване на промяна в Споразумение за сътрудничество с конкретните партньори по проект „Заедно в различията“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 (вх.№0700-81/17.08.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.     Издаване на Запис на заповед от Община Дряново в полза на Министерството на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, обезпечаваща увеличаване на авансово плащане по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.018-0049-C01 „Заедно в различията“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (вх.№0700-80/17.08.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Утвърждаване на маломерни паралелки в ПГИ „Рачо Стоянов“, гр. Дряново (вх.№5600-69/19.08.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

5.     Удостояване на инж. Никола Йорданов със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (вх.№2200-1015/18.08.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.     Удостояване на Фильо Джагаров със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО – посмъртно.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

7.     Отчет за дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ за периода от 01.01.2020г до 30.06.2020г (вх.№0700-76/30.07.2020г)
Вносител: Стефан Косев – директор на ОП „Чисто Дряново“
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

8.     Годишен отчет за касово изпълнение на приходите и разходите по Бюджет 2019 на Община Дряново (вх.№0700-59/06.07.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

9.     Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2020г и актуализация на обекти в частта капиталови разходи финансирани със средства от Републиканския бюджет (вх.№0700-79/19.08.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

10.  Откриване на процедура за отдаване под наем, утвърждаване на месечна наемна цена и конкурсни условия на помещения с обща площ 117 кв.м, разположени на II-ри етаж от Масивна сграда /Здравен дом/ - 2 ет. със ЗП 117 кв.м, находяща се в УПИ III-„обществено обслужване“ от кв.6 по плана на с. Соколово, общ. Дряново – 604 кв.м (вх.№2700-184/19.08.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“.

11.  Приемане на Механизъм за подпомагане на дейностите от нестопанският сектор в Община Дряново (вх.№0801-82/27.07.2020г)
Вносител: Светлана Лакова – общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; Кмета на община Дряново.

12.  Утвърждаване на лого на Общински съвет – Дряново (вх.№0801-88/05.08.2020г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

13.  Искане от Кмета на община Дряново за становище от Общински съвет – Дряново относно обезпечаване на авансово плащане във връзка с писмо от Сдружение с нестопанска цел  „Дружеството за умствено и психически увредени лица“ относно даване на гаранция от Община Дряново за авансово плащане по проект, спечелен от Сдружението (вх.№2200-992/14.08.2020г)
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“.

14.  Съгласие за поставяне на бюст-паметник в имот публична общинска собственост отреден за УПИ VII за „смесено предназначение“ от кв.85 по регулационния план на гр. Дряново /Бюст-паметник на арх. Пенчо Койчев/ (вх.№2200-952/20.08.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“.

15.  Одобряване на проект за частичен подробен устройствен план – план за улична регулация /ЧПУП-ПУР/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 20660.501.105, НТП – за второстепенна улица в урбанизираната територия по кадастралната карта /КК/ на с. Денчевци /Във вр.с Решение №365 от 20.11.2017г на ОбС, изменено с Решение №401 от 30.01.2008г/ (вх.№ОБА3-38-8/20.08.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

16.  Одобряване на проект на Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.47.117, местност „Манга“ по КК на гр. Дряново, за изграждане на обект за „Жилищно строителство“ /Във вр.с Решение №32 от 23.12.2019г на ОбС/ (вх.№ОБА3-38-7/20.08.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

17.  Одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за изменение на уличната и дворищната регулация за кв.1 и кв.52 по плана на с. Царева ливада /Във вр.с Решение №57 от 31.01.2020г на ОбС/ (вх.№ОБА3-38-8/20.08.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

18.  Предложение с вх.№ОБА3-03-4/20.08.2020г относно:
1. Даване съгласие за прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на водопровод, преминаващо през поземлени имоти - публична общинска собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 32319.99.13, с. Големи Българени, по кадастралната карта /КК/ на с. Игнатовци.
2. Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 32319.99.13, местност „Под ливадата“ по КК на с. Големи Българени, землище с. Игнатовци.
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

19.  Предложение с вх.№0700-83/21.08.2020г относно Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд:
1) Молба с вх.№2200-1059/12.08.2020г от Пенчо Пенчев;
2) Заявление с вх.№2200-628/20.05.2020г от Райчо Рашков.
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

20.  Предложение от Временна комисия към ОбС-Дряново относно: Утвърждаване на носителите на общинска стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти за учебната 2020/2021 година.
Докл.: Десислава Симеонова – председател на Временната комисия за подбор и номиниране на носители на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти.

 

С уважение, /п/

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново

 

 

ПОКАНА за 18-тото заседание на ОбС-Дряново, 25.08.2020г

 

МАТЕРИАЛИ за 18-тото заседание на ОбС-Дряново, 25.08.2020г

 

 


2020-08-21 22:24:14