Предварителен дневен ред и материали за заседанието на пост. комисии на 22 ноември

 22 ноември 2021г /понеделник/, 14:00 часа - заседание от разстояние чрез платформата Google Meet

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“

и ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“,

Предварителен дневен ред

/Последна актуализация: 19.11.2021г, 17:00 часа/

1.     Кандидатстване на Община Дряново по Проект „Красива България“, Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ през 2022г (вх.№0700-91/04.11.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

2.     Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2021г (вх.№0700-102/18.11.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

3.     Предоставяне на имоти общинска собственост, от общинския поземлен фонд, попадащи в масивите в масивите за ползване на съответните ползватели по реда на чл.37в ал.16 от ЗСПЗЗ (вх.№2500-319/18.11.2021г) /Във връзка с писмо с вх.№2500-319 от 04.11.2021г на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Габрово относно Прилагане на процедурата по чл.37в ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022г – предоставяне за ползване на имоти от ОПФ с НТП „Полски пътища“ и „Напоителни канали“/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
За становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

4.     Освобождаване от актуализиране на наемната цена с коефициента на инфлация при вече сключени Договори за наем (вх.№0700-101/17.11.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

5.     Отдаване под наем на помещения - част от недвижим имот частна общинска собственост – Поликлиника, с идентификатор 23947.501.129.1 по КК на гр. Дряново (вх.№0700-99/17.11.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

6.     Даване на принципно съгласие за откриване на процедура за продажба на общински имот - частна общинска собственост, представляващ УПУ XII- за „детска градина“ от кв.11 по плана на с. Царева ливада с площ 1460 м2, задно с построените в имота масивна жилищна сграда със ЗП 113 м2 и масивна жилищна сграда със ЗП 128 м2 (вх.№2200-1600/15.11.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

7.     Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.2148 по кадастралната карта /КК/ на град Дряново, за който е отреден УПИ V от кв.21 по регулационния план на гр. Дряново, с площ 689 кв.м (вх.№2200-1456/17.11.2021г) /Във връзка с Решение №421 от 28.10.2021г/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

8.     Определяне на начална тръжна пазарна цена на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VII-174 от кв.9 по плана на с. Гостилица, община Дряново, с площ 672 кв.м (вх.№2200-1176/17.11.2021г) /Във връзка с Решение №422 от 28.10.2021г/ Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

9.     Даване на съгласие за прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на водопровод, преминаващо през имот - публична общинска собственост /ПОС/, необходимо за захранване на ПИ 61 от кв.9 по плана на с. Скалско (вх.№ОБА3-04-49/04.11.2021г) /Във връзка със заявление на Тодор Тотев/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

10.   Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за УПИ VI от кв.40 по плана на с. Керека, който е отреден за ПИ с идентификатор 36751.501.143 по КК на селото (вх.№ОБА3-04-48/04.11.2021г) /Във връзка със заявление на Димитрина Петрова/ Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

11.   Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за УПИ I-364 от кв.59 по плана на с. Гостилица (вх.№ОБА3-04-50/04.11.2021г) /Във връзка със заявление на Ивелин Кисьов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

12.  Предложение с вх.№ОБА3-03-5/22.11.2021г относно:
     1. Даване съгласие за прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ и подземно трасе на водопровод, преминаващи през поземлени имоти – публична общински собственост необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.69.99, местност “Вехти лозя” по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново за изграждане на обект: за  “Жилищни нужди”.
     2. Разрешение за изработване на проекти на частичен подробен устройствен план – план за застрояване (ЧПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 23947.69.99, местност “Вехти лозя”, по кадастралната карта на гр. Дряново с цел промяна предназначението на неземеделска земя за жилищни нужди и определяне на начина на застрояване в имота и Подробен устройствен план –  парцеларен план (ПУП – ПП) за довеждащата инфраструктура – за подземно трасе на ел. кабел, за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ и подземно трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.69.99, местност “Вехти лозя” по КК на гр. Дряново за изграждане на обект: за  “Жилищни нужди”.
     /Във връзка със заявление на Спиридон Михайлов/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

13.  Приемане на становище по Бизнес план за регулаторния период 2022-2026г на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово /Във връзка с писмо с изх.№РД02-4579-3 от 11.11.2021г на Управителя на дружеството/ (вх.№2700-137/19.11.2021г) Докл.: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново. Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.
 - Бизнес план на ВиК ООД за регулаторния период 2022-2026 год.

14.  Приемане на Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Дряново“ (вх.№0801-63/19.11.2021г) Вносители: Светослав Минчев, Стефка Пенкова и Десислава Симеонова – общински съветници от МК „БСП за България“.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; Кмета на община Дряново.

Материали за обсъждане само в заседанията на
постоянните комисии:

15.  Информация за изпълнение на програмите по Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за енергийната ефективност през 2020г (вх.№0700-93/10.11.2021г) Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново. За информация и становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

16.  Информация от Кмета на община Дряново във връзка със заложени теми в Програмата за работата на Общински съвет – Дряново за 2021г (вх.№0700-96/15.11.2021г) За становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

17.  Предложения за залагане на средства в Бюджет 2022г:

1)   От Директора на ПГИ „Рачо Стоянов“ – Дряново относно Необходими средства за подобряване на образователната среда на учебното заведение (вх.№5600-67/26.10.2021г)
За становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

2)   От общинските съветници от ПП ГЕРБ относно предвиждане на средства в бюджет 2022г (вх.№0801-62/29.10.2021г)
За информация: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3)   Предложения за включване на обекти и дейности в капиталовата програма, Бюджет 2022г на Община Дряново (вх.№0700-94/11.11.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
За становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4)   Предложения за залагане на средства в проекта на общинския бюджет през 2022 г. на базата на проведените предварителни разговори с кмета на община Дряново г-н Трифон Панчев и част от колегите в ОбС – Дряново, като някой от предложенията на кмета на Община Дряново и колегите в ОбС-Дряново се препокриват като предложения (вх.№0800-42/18.11.2021г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
За информация: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

18.  Молба от Дж. Морис за наемане на общ. помещение пред входа на стадион „Локомотив“ за продажба на храна /бургери, хот-дог, пържени картофи/ (вх.№2200-1631/27.10.2021г)
За информация и становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

19.  Молба от Л. Петрова за финансово подпомагане, във връзка с провеждано лечение (вх.№2200-1688/08.11.2021г)
- Молбата е внесена до Председателя на ОбС и до Кмета на община Дряново (вх.№2200-1695/08.11.2021г)
За становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.


МАТЕРИЛИ за заседанието на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИПКОП

 

Предложения и становища по разглежданите въпроси

могат да бъдат внесени от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и медии

по електронен път на ел. поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

до 13:00 часа на 22.11.2021г.

(на основание чл.56 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново)

 

Заседание на ОбС-Дряново: 26 ноември 2021г, петък , 14:00 часа

 


2021-11-19 22:43:03