Комисия за дейността на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Дряново“ за мандат 2019-2023 година

 

ПРОТОКОЛ

№49

гр. Дряново, 27.01.2022 год.

ОТНОСНО: 4. Избиране на състав на Комисия за дейността на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Дряново“ за мандат 2019-2023 година (вх.№0801-63/19.01.2022г)

Вносител: Стефка Пенкова – заместник-председател на ОбС-Дряново.

…………………………………………

РЕШЕНИЕ №469

На основание чл.21 ал.1 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.2 ал.1, чл.3 и чл.5 ал.3 от Правилника за организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Дряново“, Общински съвет – Дряново

РЕШИ:

Избира състав на Комисията за дейността на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община“ Дряново за мандат 2019-2023 година, както следва:

1. Председател: д-р Теодора Мъглова-Иванова – общински съветник, председател на ПК „ЗСДЖН“ към ОбС-Дряново.

2. Секретар: Диляна Джеджева – служител на Община Дряново, експерт в Дирекция ИХП.

Членове:

3. Йордан Млъзев – служител на Община Дряново, директор на Дирекция МДТБФ.

4. д-р Костадин Йорданов – общински съветник, председател на ПК „ОбАОбРС“ към ОбС-Дряново.

5. Стефка Пенкова – общински съветник, заместник-председател на ОбС-Дряново.

…………………………………………

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/

Председател на Общински съвет – Дряново

СТЕФКА ПЕНКОВА /П/

Заместник-председател

на Общински съвет – Дряновo

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/                                         ГАЛИН ГЕРГАНОВ /П/

Заместник-председател                                 Заместник-председател

на Общински съвет – Дряновo                        на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/

Радослава Вълкова

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО


2022-02-01 14:25:22