ПК ”Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология”

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология” /ПК „УТСГВСЕ“/

(Създадена с Решение №2 от Протокол №2/20.11.2023г на ОбС-Дряново)

1. инж. Светослав Минчев – председател;

2. Преслава Йонкова – секретар;

3. д-р Владимир Ванев – член;

4. Михаил Ганчев – член;

5. Николай Минчев - член.


2023-11-23 15:59:59