Дневен ред за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 13.07.2012г., Протокол №20

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.88 ал.2 т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново, свиквам  Общински съвет – Дряново на  извънредно заседание, което ще се проведе на 13.07.2012 год. /петък/ при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение с вх.№2600-319/12.07.2012г. относно:

      1) Даване съгласие за допускане изработване на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура за определяне на трасета за ел. кабели ниско и средно напрежение до новоизграден БКТП в ПИ с идентификатор 32319.68.11, местност „Дража”, в землището на с. Игнатовци, община Дряново.

      2) Учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на трасе за ел. кабели ниско напрежение /НН/ през общински имот /публична общинска собственост/ - ПИ с идентификатор 32319.68.24 /бивш път IV клас - Дряново - Големи Българени -Игнатовци/ по КК на з-ще с. Игнатовци, община Дряново

Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.

Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

 

 

С уважение,

 

 

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново


2012-07-13 10:34:38