Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 30.07.2012г., Протокол №21

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 30.07.2012г. (понеделник) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани
 2. Извършване на промени в Наредбата за организация и управление на обредната дейност на територията на Община Дряново (вх.№0700-104/21.06.2012г.)
  Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
  Становище: ПК „ФИП”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „УТСГВСЕ”.
 3. Прехвърляне на дейността и активите за кабелно разпределение, заедно с изградената радиомрежа на Радиовъзел Дряново, от „Колю Фичето” ЕООД на община Дряново (вх.№0700-105/21.06.2012г.)
  Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
  Становище: ПК „ФИП”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „УТСГВСЕ”.
 4. Заявление от инж. Стоян Петров за освобождаване като управител, считано от 31.07.2012г. (вх.№2600-322/16.07.2012г.)
  Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 5. Приемане на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Дряново. (вх.№0700-118/23.07.2012г.)
  Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
  Становище: ПК „ОбАОбРС”; ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИП”.
 6. Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци /кучета/ на територията на Община Дряново. (вх.№0700-119/23.07.2012г.)
  Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
  Становище: ПК „ОбАОбРС”; ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИП”.
 7. Промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново и приемане на Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от общински поземлен фонд. (вх.№7701-38/24.07.2012г.)
  Вносител: Петя Куманова – общински съветник.
  Становище:ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”
  ; Кмета на общината.
 8. Одобряване обща численост и структура на Общинска администрация-Дряново (вх.№0700-121/24.07.2012г.)
  Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
  Становище: ПК „ОбАОбРС”; ПК „ФИП”.
 9. Предложение с вх.№9901-129/23.07.2012г. относно:
              1) Даване съгласие за допускане изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за определяне трасе за ел.кабел ниско напрежение до ПИ 038043, местност „Каяджик” в землището на с. Скалско, с ЕКАТТЕ 66768, община Дряново.
              2) Учредяване право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на трасе за ел. кабел ниско напрежение през общински имот /публична общинска собственост/ – ПИ 038038 и ПИ 038040, местност „Каяджик” в землището на с. Скалско, с ЕКАТТЕ 66768, община Дряново.
  Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”.
 10. Предложение с вх.№9901-11/23.07.2012г. относно:
              1) Даване съгласие за допускане изработване на подробен устройствен план – план-схема за елементите на техническата инфраструктура за определяне трасе на силов кабел 20
  kV от ВЕЛ „Маноя” до БКТП в УПИ X-за БКТП от кв.34 по регулационния план, който е отреден за ПИ с ид.38710.501.375 по кадастралната карта на с. Косарка, община Дряново, за нуждите на 4 броя малки електроцентрали с фотоволтаични модули.
              2) Учредяване право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за определяне трасе на силов кабел 20
  kV от ВЕЛ „Маноя” до БКТП през общински имот /публична общинска собственост/ - улица с о.т.216-217-218 /ПИ с ид.38710.501.357/, УПИ I-за озеленяване от кв.68 /ПИ с ид.38710.501.341/, пресича улица с о.т.219-220 /ПИ с ид.38710.501.341/ и УПИ I-за озеленяване от кв.66 /ПИ с ид.38710.501.341/ по регулационния план и кадастралната карта на с. Косарка, община Дряново.
  Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
  Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

11.  Приемане на Решение за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението /начина на трайно ползване/ на имот публична общинска собственост, представляващ: Пасище, мера – Имот №066082 с площ 0.592 дка, 5-та категория, находящ се в землището на с. Гостилица, община Дряново. (вх.№2600-127/22.06.2012г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

 1. Удължаване на срока на договор за наем (вх.№2600-297/02.07.2012)
  Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
  Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 2. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие – гр. Дряново във връзка с §27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ. (вх.№5800-40/20.07.2012г.)
  Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
  Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 3. Откриване процедура за продажба на имот, частна общинска собственост: ПИ с ид.23947.501.2072 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Дряново с площ 2100 /две хиляди и сто/ кв.м. (вх.№2600-278/17.07.2012г.)
  Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
  Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 4. Откриване на процедура за продажба на земеделски земи в землището на гр. Дряново. (вх.№94Н-26/20.07.2012г.)
  Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
  Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.
 5. Отчет за изпълнението на бюджета на Община Дряново към 30.06.2012г. (вх.№0700-122/24.07.2012г.)
  Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
  Становище: ПК „ФИП”.
 6. Разместване на бюджетни кредити в ЦДГ „Детелина” – Дряново (вх.№2800-13/18.07.2012г.)
  Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
  Становище: ПК „ФИП”.
 7. Актуализация на разчета за капиталовите разходи за 2012г. по бюджета на ДВПР с. Радовци (вх.№2500-30/18.07.2012г.)
  Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
  Становище: ПК „ФИП”.
 8. Актуализация на разчета за капиталовите разходи за 2012г. по бюджета на ДУПУЛ  гр. Дряново (вх.№2600-282/18.07.2012г.)
  Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
  Становище: ПК „ФИП”.
 9. Актуализация на списъка на средищните училища в община Дряново за учебната 2012/2013г. (вх.№6700-92/20.07.2012г.)
  Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
  Становище: ПК „ОКМДСТ”.
 10. Отпускане на еднократна парична помощ на жители на община Дряново, поради тежко финансово състояние. (вх.№94З-5/23.07.2012г.)
  Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
  Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИП”.
 11. Предложение от ПК по Финансово-икономическа политика  относно Награждаване с парична награда на състезателката от Клуб по лека атлетика „Локомотив” – Дряново Маринела Нинева. (вх.№9200-200/25.07.2012г.)
  Докл.: инж.Пенчо Дъчев – председател на ПК „ФИП”.
  Становище: ПК „ОКМДСТ”; Кмета на общината.
 12. Одобряване разходите за командировки на Кмета на Общината /за периода 01.04.2012-30.06.2012г./ (вх.№7701-39/24.07.2012г.)
  Вносител: Пенчо Дъчев – председател на ПК по Финансово-икономическа политика.
  Становище: ПК „ФИП”
 13. Отчет на Кмета на общината за изпълнение решенията на ОбС за периода м. ноември 2011г. – м. юни 2012г. (вх.№0700-120/23.07.2012г.)
  Становище: ПК „ОбАОбРС”; ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

 

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

 

С уважение,

 

 

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново


2012-07-27 13:24:29