Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 22.07.2013г., Протокол №36

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№77.01-38/18.07.2013г.          

 

 

ДО

………………………………………………………

………………………………………………………

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 22.07.2013г. (понеделник) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Приемане на Годишен финансов отчет на „Заря” ЕООД в ликвидация. (вх.№2600-339/25.06.2013г.)
Становище: ПК „ФИП”.

3.      Предложение от ПК „ОКМДСТ” относно Удостояване на Генчо Витанов с ПОЧЕТНО ЗВАНИЕ на община Дряново. /във връзка с предложение от НЧ „Дряновска пробуда-2008” гр. Дряново/ (вх.№7500-93/17.07.2013г.)
Докл.: Мариана Маринова – председател на ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм”.

4.      Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново /във връзка с предложение от Директора на Детски ясли гр. Дряново/. (вх.№2800-11/15.07.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „
ЗСДЖН”; ПК „ФИП”.

5.      Допълване на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (вх.№0700-106/15.07.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

6.      Промяна в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС-Дряново. (вх.№0700-111/17.07.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

7.      Утвърждаване на План за провеждане на евакуация и разсредоточване при бедствия и аварии на територията на община Дряново. (вх.№0700-94/24.06.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС”.

8.      Създаване на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. (вх.№0600-32/09.07.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС”.

9.      Актуализация списъка на средищните училища в община Дряново за учебната 2013/2014г. (вх.№6700-101/12.07.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”.

10.  Съгласие за участие на Община Дряново в учредяването на „Асоциация на общините със селища и територии на културно и историческо наследство” /АОСТКИН/ и определяне на делегат и заместник-делегат в Общото събрание на Асоциацията. (вх.№9906-28/15.07.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново
.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИП”.

11.  Предложение от ПК „ФИП” относно  Предоставяне на субсидия на ФК „Локомотив-1927” гр. Дряново (вх.№9200-222/17.07.2013г.)
Докл.:
Пенчо Дъчев – председател на ПК „Финансово-икономическа политика”.

12.  Предоставяне на изградената Вътрешна водопроводна мрежа на село Пейна, община Дряново, и напорен водоем с обем 25 куб.м. за експлоатация и поддържане от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Габрово.  (вх.№0700-102/11.07.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

13.  Удължаване срока на договори за наем (вх.№9901-105/27.06.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”.

14.  Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново през 2013г. във връзка с обект от първостепенно значение „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови в местност „Градище” в землището на гр. Дряново”. (вх.№0700-112/17.07.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

15.  Приемане на Решение за: промяна начина на трайно ползване на имоти публична общинска собственост представляващи: Пасища, мери находящи се в землището на с. Царева ливада и с. Керека, община Дряново; промяна характера на правото на собственост върху недвижими имоти общинска собственост и обявяването им от публична общинска собственост в частна общинска собственост; актуализиране и допълване на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново през 2013г.; Отдаване под аренда на недвижими имоти общинска собственост без провеждане на търг или конкурс. (вх.№94Н-51/12.07.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

16.  Предоставяне земи от Общинския поземлен фонд. (вх.№5800-35/16.07.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

17.  Транспортиране на дървесина от горските територии – общинска собственост. (вх.№0700-101/11.07.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

18.  Съгласие за откриване на процедура за продажба на имоти частна общинска собственост, представляващи земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. (вх.№94М-97/11.07.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

19.  Утвърждаване експертна оценка за отстъпване право на пристрояване за изграждане на тераса към жилище в сграда, построена върху имот – частна общинска собственост – ПИ с ид.23947.501.340 по кадастралната карта, за който е отреден УПИ VIII от квартал 48 по РП гр. Дряново. (вх.№94А-3/17.07.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”.

20.  Подписване на актове за непълноти и грешки в поземлени имоти по КККР на град Дряново, село Денчевци, село Туркинча. (вх.№0700-109/17.07.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

21.  1) Даване съгласие за допускане изработване на подробен устройствен план – план схема за елементите на техническата инфраструктура за изграждане отклонения от съществуващата подземна тръбна мрежа, която преминава по главната улица на с. Гостилица, община Дряново. Ще бъдат изградени две независими подземни оптични кабелни трасета: входящо и изходящо, които ще достигнат до съществуващата базова станция „Гостилица”. Същата е монтирана на покрива на Административна сграда в урегулиран поземлен имот – УПИ V от кв.50 по плана на селото;
2) Учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за определяне на две независими подземни оптични кабелни трасета: входящо и изходящо на територията на с. Гостилица, община Дряново, като пресича улица с о.т.182 до о.т.182а и достига до сградата в УПИ
V от кв.50. (вх.№2600-294/17.07.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИП”.

22.  Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, за подземно трасе на ел. кабел, за електрозахранване ниско напрежение за 0.4 kV за подвижна телекомуникационна базова станция на GSM оператор „ГЛОБУЛ” №3660 – Дряновски манастир, находяща се в ПИ 012014, местност „Калугерското”, в землището на с. Царева ливада с ЕКАТТЕ 12677, община Дряново. (вх.№2600-276/17.07.2013г.)
Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”.

23.  Молба от Управителя на „Белла Терра” ЕООД с. Гостилица за разсрочване на задължения от такса „Битови отпадъци” за срок повече от една година. (вх.№5300-75/03.07.2013г.)
Становище: ПК „ФИП”; Кмета на община Дряново.

24.  Приемане на Декларация за достъп на младите хора до култура в община Дряново /във връзка с Национална кампания на БАРОК „Достъп на младите хора до култура”/. (вх.№1500-7/16.07.2013г.)
Вносител:
д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”
.

25.  Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова” АД за начина на гласуване в извънредното общо събрание свикано с Покана с изх.№РД-02-1360/15.07.2013г. (вх.№
Докл.: д-р Нено Ненов - представителя на Община Дряново в ОС на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД - гр. Габрово.

26.  Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода януари-юни 2013г. (вх.№9905-5/09.07.2013г.)
Вносител: Мариана Печеян – председател на ОбС-Дряново.
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

27.  Отчет на Кмета на община Дряново за изпълнение решенията на Общинския съвет за периода м.януари-м.юни 2013г. (вх.№0700-104/15.07.2013г.)
Становище: ПК „ФИП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРС”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

28.  Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Общината /за периода 01.04.-30.06.2013г./ (вх.№7701-36/09.07.2013г.)
Вносител: Пенчо Дъчев – председател на ПК „Финансово-икономическа политика”.
Становище: ПК „ФИП”.


 

С уважение,

МАРИАНА ПЕЧЕЯН

Председател на Общински съвет – Дряново


2013-07-19 14:10:09