Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 28.01.2009г.

Община Дряново На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 28.01.2009 год. (сряда) от 13:30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, ще се проведе заседание на Общински съвет – Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:
1.Предложение за отмяна на Решение №302/22.07.2002 г. на ОбС – Дряново и определяне начина на ползване на имот публична общинска собственост - Културен дом /триетажна масивна сграда от 1480 кв.м./
2. Избор на комисия за установяване на конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
3. Увеличаване броя на членовете и допълване състава на Постоянната комисия по здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване /утвърдена с Решение №6 от 28.11.2007г. на ОбС.

4. Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода от началото на м.юли 2008г. до края на м.декември на 2008г.
5. Приемане на промила за облагане с такса „Битови отпадъци” през 2009 година. Освобождаване от такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” през 2009г.
6. Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново. Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
7. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново.
8. Предложение от Временна комисия по Наредба №1 и ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност” за Приемане на Наредба №1 за спазване на обществения ред.
9. Приемане на Наредба за определяне на наемни цени на общински жилища. Вносител: д-р Иван Николов – кмет на община Дряново.
10. Обявяване от публична в частна общинска собственост на имот УПИ I-168 – 7400 кв.м., заедно с построените в него училищна сграда /540 кв.м., бивша сграда на ОУ „Бачо Киро”/ и други помощни сгради, находящ се в с. Царева ливада, община Дряново.
11. Допълване на Тарифата за базисни наемни цени на имоти, общинска собственост, приета с Решение № 45/01.03.2008 г.
12. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2009-2011 година.
13. Изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ 1514, за който е отреден УПИ I – АПК от кв.23 на гр. Дряново.
14. Изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ 004040 в землището на с. Ганчовец, ЕКАТТЕ 14458.
15. Допускане частично изменение на подробен устройствен план - план за улична регулация на с. Гостилица, общ. Дряново за улица с о.т. 227, 182, 181 и о.т.180.
16. Искане с вх.№26.00-420/09.12.2008г. от БТК „Мобайл” ЕООД, гр. София за съгласие за преминаване на кабел 20 кV.
17. Приемане на Общинска програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община Дряново за периода 2009 – 2012.
18. Приемане на Общински план за действие за 2009г. по изпълнение Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
19. Одобряване на Пакт за побратимяване между Община Боргия, Република Италия и Община Дряново, Република България.
20. Питания към Кмета на общината от общински съветник.
21. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

DN2009-04-21 13:02:10