Регистър на декларациите по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - ОТМЕНЕНРегистър на декларациите по чл.12 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси  /към 31.12.2016г/

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ 
/към 31.12.2016г/

Регистър на декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /към 31.12.2017г/

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ  /към 31.12.2017г/

ЗПУКИ е отменен с параграф 3 от ПЗР на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Обн., ДВ, бр.7 от 19.01.2018г)
 

 


2023-11-23 15:53:09