Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията /ПК по ЗПК/

Постоянна комисии по Закона за противодействие на корупцията /ПК по ЗПК/
(Създадена с Решение №2 от Протокол №2/20.11.2023г на ОбС-Дряново
)

1. Надежда Киселкова-Юмерова – председател;
2.
 Пламен Обрешков – секретар;
3. Антоанета Ставрева – член;
4. д-р Владимир Ванев - член;
5. Михаил Ганчев - член.Публичен регистър на ПК по ЗПК към ОбС-Дряново

Публикувани декларации, подадени до ПК по ЗПК към ОбС-Дряново:
https://www.dryanovo.bg/bg/category/307/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%BF%D0%BA.html
Закон за противодействие на корупцията (ДВ, бр.84/06.10.2023г)

Наредба за ОРИПДУКИ (ДВ, бр.81/02.10.2018г)

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Дряново (посл. пром. с реш.48/31.01.2020г)


Декларациите и 
регистър на декларациите по ЗПКОНПИ2024-01-08 15:56:25